Mga Madalas Itanong

Pre-sales:

Ang proseso ng hutchgo.com kaugnay ng pagpapareserba para sa hotel ay madali at ilang klik lamang ang kailangan. Piliin ang inyong destination; ipasok ang petsa ng pag-check-in at pag- check-out. Pagkatapos ay i-klik ang "Search now!" o “Maghanap ngayon!” at isang listahan ng mga mapapagpilian ang makikita.

Maaari ninyo kaming padalhan ng email sa cs.ph@hutchgo.com o makipag-ugnayan nang direkta sa Hotel para sa anumang espesyal na kahilingan pagkatapos na ang inyong reserbasyon sa hotel ay makumpirma. Anumag espesyal na kahilingan ay sasailalim sa kung may magagamit bang kwarto ang hotel sa mismong oras ng pag- check-in. Hindi ito magagarantiyahan..

Mangyaring magpadala ng email sa cs.ph@hutchgo.com, upang ang aming Hotel Consultant ay makagawa ng paraan na mabigyan kayo ng tulong.

Ang kapasidad na kakayanin ng isang kwarto ay ibabatay sa uri ng kwarto. Ang hotel ay maaaring maningil ng isang karagdagang halaga para sa mga ekstrang bisita. Mangyaring magtanong sa kinauukulang hotel o makipag-ugnayan sa amin para sa tulong.

Ang pang-araw-araw na almusal ay hindi kasama maliban na lamang kung isinaad.

May dalawang uri ng bayad sa aming website sa hutchgo.com:

Kung ang booking ay ginawa sa ilalim ng" prepayment" o “babayadan na”, ang mga singil sa buwis at serbisyo ay kasama nang lahat ng kabuuang babayadan.

Kung ang paraan ng pagbabayad ay " Sisingilin ng Hotel", o “Billed by Hotel”, hindi pa kasama ang mga singil sa buwis at serbisyo. Sumangguni po sa talahanayan para sa mga singil sa buwis at serbisyo ng ilang mga popular na bansa.

Bansa / Lunsod Buwis + Mga Singil sa
Serbisyo
Kabuuan
China 5+10% 15%
Hong Kong 0+10% 10%
Indonesia 11+10% 21%
Japan 5+10% 15%
Macau 5+10% 15%
Malaysia 6+10% 16%
South Korea 11+10% 21%
Taiwan 5+10% 15%
Thailand 7.7+10% 17.7%
Thailand
(Phuket)
8.7+10% 18.7%
Singapore 7.7+10% 17.7%

Mangyaring magpadala sa amin ng email sa cs.ph@hutchgo.com o makipag-ugnayan nang direkta sa Hotel para sa tulong.

Maaaring tanggihan ng Hotel ang bisita kapag nag-check-in kung ang nakarehistrong pangalan ay hindi magkatugma. Kaya mangyaring tiyakin na ang impormasyon tungkol sa bisita ay wasto.

Isyu ng Pagbabayad:

Nakabatay ito sa halaga ng inyong kwarto na inilathala ng hotel. Sa karaniwan, may dalawang uri ng paraan ng pagbabayad na makikita sa aming website.

Paunang Pagbabayad: Ang impormasyon sa inyong Credit card na ibinigay ninyo dito ay sisingilin sa mismong oras ng booking. Kakanselahin ang booking kung ang pagsingil ay hindi magtatagumpay.

Sisingilin ng Hotel: Ang impormasyon sa inyong Credit card na ibinigay ninyo dito ay ipapadala sa hotel para sa direktang reserbasyon. Sisingilin ito ng hotel sa inyong credit card nang direkta para sa kwarto at buwis sa mismong oras ng booking o kapag nag-check-out depende sa mga kondisyon ng booking. Kakanselahin ng hotel ang reserbasyon kung ang pagsingil ay hindi magtagumpay.

Pagkatapos ng Sales:

Mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sacs.ph@hutchgo.com at pipilitin naming magawa ang lahat upang makontak ang hotel para sa karagdagang mga pagsasaayos. Kung hindi ninyo kami makontak, mangyaring makipag-ugnayan sa hotel nang direkta para sa tulong.

Tatanggap kayo ng isang sulat ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng email kapag ang booking ay kumpirmado na. Iminumungkahi namin na i-print ang email para sa layunin ng pag-check-in.

Oo at walang pagbabalik na papayagan kung hindi kayo sisipot sa inyong booking.

Ang netong ibabalik ay mapapabalik sa inyong binawasang credit card sa loob ng humigit-kumulang na 30 araw para sa booking na una munang binayadan.

Ang hutchgo.com ay hindi maniningil ng anumang bayarin para sa pag-aasikaso ng kanselasyon. Gayunpaman, ang mga tadhana at kondisyon ng patakaran sa kasnleasyon ay depende sa mga hotel, sa uri ng kwarto, promosyon, at iba pa at ang hotel ay maaaring maningil ng bayarin para sa kanselasyon. Maaari ninyong suriin ang T&C bago kayo mag-book ng kwarto ng hotel, o makukuha ninyo ang inyong booking online sa "My Booking" o “Ang Booking Ko”. Para sa anumang mga katanungan, huwag pong mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin.

Mangyaring makipag-ugnayan sa amin kung ang inyong iskedyul ay maaapektuhan ng anumang problema sa lagay ng panahon. Ang hutchgo.com ay hindi maniningil ng anumang bayarin para sa pag-aasikaso ng kanselasyon ng hotel. Gayunpaman, maaaring magkaroon ng bayarin para sa kanselasyon at nasa hotel ang huling desisyon ukol dito. Mangyaring makipag-ugnayan sa hotel nang direkta para sa tulong.

Maaari ninyong direktang kanselahin ang inyong booking sa "Edit My Booking" o “I-edit ang Booking Ko”. Mangyaring tandaan na ang kanselasyon, pagbabago o pgbabalik ng siningil na ay restriktado ayon sa patakaran ng hotel. Kapag kumpirmado na, ang ilang mga booking ay hindi na makakansela, mababago o hindi na maibabalik pa ang ibinayad.