Mga Tadhana at Kondisyon

Inilalarawan sa mga sumusunod ang mga Tadhana at Kondisyon na naaangkop sa mga serbisyong makukuha na sa Site na ito at ang inyong obligasyon at mga responsibilidad at, kasama ng iba pang mga bagay-bagay, ang hangganan ng pananagutan ng Hutchison Travel Limited. Bago magsumite ng isang form para sa rehistrasyon ng isang account at/o gumamit ng alinman sa mga serbisyong ito, mangyaring basahing mabuti ang lahat ng mga Tadhana at Kondisyon. Sa paggamit ng mga serbisyo ay pinatutunayan ninyo na binasa na ninyo at naiintindihan ninyo, at sumasang-ayon kayo na tutupad sa mga tadhanang ito. Kailangang kayo ay hindi bababa sa labingwalong (18) taong gulang upang makagamit ng mga serbisyo. Kung hindi kayo sang-ayon sa alinmang bahagi ng mga Tadhana at Kondisyong ito, hindi ninyo dapat gamitin ang Site na ito.

Nakalaan sa Hutchison Travel Limited angkarapatan, sa tanging diskresyon nito, na susugan ang mga Tadhana at Kondisyon kahit kailan sa pamamagitan ng pag-post nga sinusugang mga tadhana sa Site na ito. Ang mga sinusugang tadhana ay magkakaroon ng bisa mula sa at pgakatapos ngpetsa na ang mga iyon ay nai-post. Kung hindi ang mga Tadhana at Kondisyon ay hindi masususugan.

Part I - Mga Pangkalahatang Tadhana at Kondisyon

Pabatid ukol sa karapatang-ari

Kayo, ang User, ay nagpapatunay na lahat ng Nilalaman o Content na kasama sa Site na ito — kasama ang mga impormasyon, mga datos, software, mga litrato, mga graph, video, typefaces, graphics, musika, mga tunog, mga imahe, ilustrasyon, mapa, disenyo, mga icon, mga nakasulat at iba pang mga materyal at mga sinalansang bagay-bagay — ay mga intelekt'wal na ari-arian at mga gawang karapatang-ari ng Hutchison Travel Limited at/o ng iba pang mga ikatlong partidong Tagapagbigay o Provider. Ang pagpapadami o pagtatago ng impormasyon o ng mga gawa na kinuha mula sa Site na ito, sa lahat ng mga anyo, midya at mga teknolohiyang naririto na sa ngayon o malilikha pa lamang pagkatapos nito, ay sasailalim sa Ordinansa sa Karapatang Ari o Copyright Ordinance (Cap. 528).

Maaari ninyong gamitin ang mga materyal sa Site na ito para lamang sa inyong personal, hindi komersiyal na paggamit. Maaari kayong komopya sa elektronikong pamamaraan o mag-print ng mga extract ng mga materyal mula sa Site na ito para lamang sa naturang layunin at nang walang pinalitan, idinagdag o inalis. Anumang iba pang gamit ng mga materyal sa Site na ito, kabilang na ang anumang pagpapadami o pagpapalit, ay ipinagbabawal maliban na lamang kung may nakasulat na permiso ng Hutchison Travel Limited.

Pabatid ukol sa tatak kalakal

Ang "hutchgo.com" ay isang rehistradong kalakal o tatak ng serbisyo na ginagamit ng Hutchison Travel Limited. Ang iba pang mga produkto at pangalan ng mga kompanya na tinukoy sa Site na ito ay maaaring tatak kalakal, tatak ng serbisyo, logo, simbolo o iba pang propriyetaryong pagtatalaga ng isang ikatlong partido. Ang paggamit sa Site na ito ng anumang pangalan, tatak kalakal, pangalan sa kalakal, tatak ng serbisyo, logo, simbolo o iba pang mga propriyetaryong pagtatalaga o pagmamarka sa o pagmamay-ari ng anumang ikatlong partido, at ang pagkakaroon na ng mga tukoy na produkto o mga serbisyo mula sa naturang ikatlong partido sa pamamagitan ng Site, ay hindi dapat ipakahulugan na isang pag-eendorso o pag-iisponsor sa Site na ito ng anumang ikatlong partido, o ng pagsali ng naturang ikatlong partido sa pag-aalok ng mga produkto, serisyo o impormasyon sa pamamagitan ng Site na ito.

Katanggap-tanggap na paggamit

Ang Site na ito ay inilaan para sa personal, hindi komersiyal na paggamit. Magagamit mo ang Site na ito para lamang makagawa ng mga lehitimong Kahilingan upang makabili ng mga produkto o serbisyong iniaalok. Hindi ninyo dapat gamitin ang Site na ito upangmakagawa ng anumang espekyulasyon, hindi totoo o mapandayang mga Kahilingano anumang mga Kahilingan dahil naghihintay ng isang pangangailangan. Pinangangatawanan ninyo na kayo ay nasapat nang gulang sa ilalim ng batas upang makalikha ng isang dapat sunding mga legal na obligasyon para sa anumang pananagutan na maaari ninyong maranasan bilang isang resulta ng paggamit ninyo ng Site na ito. Sumasang-ayon kayo na magbibigay ng wasto at totoong impormasyon kaugnay ng paggamit ninyo sa Site na ito at sumasang-ayon kayo na napapanahon kayong mag-a-update nginyong impormasyon bilang miyembro (kung angkop) upang panatilihin itong nasa kasalukuyan, kumpleto at tama.

Nang walang pagkiling sa anumang iba pang mga remedyo na magagamit, nakalaan sa Hutchison Travel Limited ang karapatan na suspindihin o wakasan ang inyong account kung ilalagay ninyo ang isang Kahilingan sa isang maling pangalan o sa isang hindi balidong credit card. Isang paglabag sa batas ang ilagay ang isang Kahilingan sa isang maling pangalan o nang sa isang hindi balidong paraan ng pagbabayad. Mangyaring magkaroon ng kamalayan na kahit na hindi ninyo kami bigyan ng inyong tunay na pangalan, ang inyong web browser ay nagpapadala sa amin ng isang natatanging address ng Internet na maaaring gamitin ng mga opisyal na nagpapatupad ng batas upang makilala kayo. Ang mga mapanlinlang na mga gumagamit ay iuulat sa pulis at uusigin sa ganap na hangganan ng batas.

Nakalaan sa Hutchison Travel Limited ang karapatan na kanselahin ang anumang airline, hotel o reserabsyon sa pagrenta ng kotse o anumang iba pang transaksyon na ito makat’wirang pinaniniwalaan nito na ginawa nangmay panlilinlang kabilang ang, sa pamamagitan ng hindi awtorisadong paggamit ng isang credit o debit card.

Walang mga warantiya

Maliban na lamang kung ang isang Tagapagbigay o Provider ay sumang-ayon kung hindi man, ang lahat ng mga produkto, serbisyo, payo, paninda at impormasyon na magagamit sa pamamagitan ng Site na ito ay ibinigay sa isang batayang "as is," "as available" nang walang mga warantiya sa anumang uri, alinman nang ipinahayag o ipinahiwatig. Kabilang dito ang, ngunit hindi limitado sa, mga warantiya ng titulo o mga ipinahiwatig na warantiya ng kakayahang maikalakal o kaangkupan para sa isang partikular na layunin. Nang hindi nililimitahan ang nasa itaas, walang ginawang warantiya o garantiya:

 1. Patungkol sa pagtanggap ng anumang kahilingan;
 2. Na ang isang User ay tatanggap ng pinakamababang halaga ng magagamit na presyo para sa mga proddukto at/o serbisyo na magagamit sa pamamagitang ng Site na ito;
 3. Patungkol sa pagkakaroon ng mga produkto at/o serbisyo sa pamamagitan ng Site na ito, kung saan naaangkop, sa anumang sumasaling magtitingi o lokasyon ng magtitingi;
 4. Na ang paggamit ng Site na ito at ng lahat ng software, mga produkto o serbisyo na maiuugnay sa Site na ito ay walang pagkakamali free;
 5. Patungkol sa mga resulta na maaaring makuha mula sa paggamit ng Site na ito;
 6. Patungkol sa pagiging kumpleto, pagkamaaasahan, o kalidad ng anumang impormasyon, nilalaman, mga datos, serbisyo, payo o paninda na ipinagkakaloob o makikita sa Site na ito; o
 7. Patungkol sa nagging pagganap o hindi pagganap ng Site na ito.

Hayagan kayong sumasang-ayon na may pinapasok kayong panganib sa paggamit ng Site na ito.

Pangkalahatang limitasyon ng pananagutan

Hindi mangyayari na ang Hutchison Travel Limited, kasama ang kanyang kaukulang mga opisyal, direktor, empleyado, mga kinatawan, mga kaanib (kabilang ang, pero hindi limitado sa, hutchgo.com) o provider (sama-sama, ang mga Sakop na Partido), ay mananagot para sa anumang pinsala, kamatayan, pagkawala, hain, gawa ng Diyos, aksidente, pagkaantala, o anumang espesyal, kapuri-puri, pampahirap, nagkataon o kinahihinatnang pinsala anuman ang uri - kung batay man sa kontrata, paglabag o kung hindi man - na bunga ng o sa anumang paraan ay konektado sa anumang paggamit ng Site na ito, o sa anumang pagkaantala o kawalan ng kakayahan upang gamitin ang Site na ito, o para sa anumang impormasyon, software, mga produkto o mga serbisyo na nakuha sa pamamagitan ng Site, kahit na ang mga Sakop na Partid ay nasabihan ng posibilidad ng naturang pinsala p>

Dagdag pa rito, ang mga Sakop na Partido ay hindi tatanggap ng responsibilidad para sa anumang pinsala at / o pagkaantala dahil sa mga kanselasyon ng Tagapagbigay o Provider, mga kakulangan, pagkakasakit, mga hindi pagkakaunawaan sa paggawa, pagkasira ng makinarya, quarantine, mga pagpipigil ng pamahalaan, lagay ng panahon, sunog, aksidente, lindol, pagkakagulo, strike, mga digmaan, mga bagyo, gawa ng Diyos o mga sanhi sanhi na hinid na kayang kontrolin ng mga Sakop na Partido. Walang responsibilidad na tinanggap para sa anumang karagdagang gastos, mga tinanggal, pagkaantala, re-routing o mga aksyon ng anumang awtoridad ng pamahalaan. Walang Skop na Partido ang magkakaroon ng responsibilidad para sa paglabag ng anumang Provider ng anumang warantiya kabilang ang, pero hindi limitado sa, ipinahiwatig na warantiya ng kaangkupan para sa isang partikular na layunin o ng kakayahang maikalakal. Wala ring anumang Sakop na Partido ang magkakaroon ng responsibilidad para sa anumang iba pang mga pagkakamali ng isang Provider (kabilang ang anumang pananagutan sa paglabag) sa pagsasaalang-alang ng anumang mga produkto at / o mga serbisyo na makukuha sa pamamagitan ng Site na ito. Walang Sakop na Partido ang magkakaroon ng responsibilidad para sa kabiguan ng anumang Provider na sumunod sa mga Tadhana at Kundisyon, at hindi rin para sa kabiguan ng anumang Provider na sumunod sa mga naaangkop na batas kabilang ang, nang walang limitasyon, mga batas na namamahala sa pagbebenta, warantiya at pagbabalik ng mga nasisira o perishable. p>

Kung, sa kabila ng nasa itaas, ang isang Sakop na Partido ay nakitang may pananagutan para sa anumang pagkawala o pinsala na may kaugnayan sa paggamit ng Site na ito, sumasang-ayon ang User na ang pananagutan ng anumang naturang partido ay dapat na hindi sa anumang kaganapan lumampas sa bayarib o singil sa User na tinasa ng Hutchison Travel Limited para sa paggawa ng isang Kahilingan.

Mga ikatlong partido

Kung gagamitin mo ang Site na ito upang isumite ang mga Kahilingan para sa o sa ngalan ng isang Ikatlong Partido, kayo ang mananagot para sa anumang mga pagkakamali sa katumpakan ng impormasyon na ibinigay kaugnay ng naturang paggamit. Bilang karagdagan, dapat mong ipagbigay-alam sa Ikatlong Partido ang lahat ng mga Tadhana at Kondisyon na naaangkop sa lahat ng mga produkto o mga serbisyo na nakuha sa pamamagitan ng Site na ito, kabilang ang lahat ng mga patakaran at mga paghihigpit na naaangkop dito.

Ang bawat User na gumagamit ang Site na ito para sa o sa ngalan ng isang Ikatlong Partido ay sumasang-ayon na babayaran ng danyos at panghahawakan na ang bawat Ikatlong Partido ay walalng maidudulot na masama mula sa at laban sa anuman at lahat ng mga pananagutan, pagkawala, pinsala, demanda at mga hain (kabilang ang mga gastos sa pagtatanggol), na may kaugnayan sa Ikatlong Partido o sa pagkabigo ng USER na makatupad sa anumang mga obligasyon ayon sa inilarawan sa itaas. Ang User ay direktang responsable para sa anumang Kahilingan na isinumite, kabilang ang mga kaugnay na bayarin, mga singil at pagganap sa mga obligasyon.

Mga ikatlong partido na tagapagbigay o provider ng serbisyo para sa pagbiyahe

Maaaring pumailalim kayo sa mga tadhana at kondisyon na ipinag-uutos ng mga tagapagbigay o provider ng serbisyo para sa pagbiyahe kung saan ang Hutchison Travel Limited ay kumakatawan bilang isang ahente kabilang ang mga kondisyon sa carriage o pagdadala, mga patakaran ng mga airline sa pagbabalik ng pera o refund at kanselasyon, mga cruise line, mga operator ng mga kotseng pinarerentahan, mga hotel, at iba pa.

Ang Hutchison Travel Limited ay walang pananagutan sa anumang mga hain laban sa hindi natupad o hindi kalugod-lugod na pagkapatupad ng mga produkto at serbisyo na binili sa inyong pangalan ng Hutchison Travel Limited mula sa mga naturang provider at distributor, tulad ng, pero hindi limitado sa, mga airline, hotel, tour operator, car hire company, insurance company, at iba pang mg entidad. Kung minsan, ang mga airline at ang iba pang mga provider ng serbisyo sa pagbiyahe ay maaaring magpasobra ng mga pasahero sa kanilang mga booking sa kanilang mga flight o magpalit ng iskedyul ng ng oras ng kanilang mga flight – ang Hutchison Travel Limited ay walang responsibilidad sa anumang mga naturang insidente

Mga komento, puna ng User at iba pang mga isinusumite

Lahat ng komento, puna, mga mungkahi at mga ideya na isiniwalat, isinumite o ibinigay sa isang Sakop na Partido kaugnay ng paggamit ninyo ng Site na ito (kapag pinagsama-sama, Mga Komento), ay magiging at mananatiling eksklusibong pag-aari ng Hutchison Travel Limited at maaaring gamitin ng isang Sakop na Partido sa anumang midyum at para sa anumang layunin sa buong mundo nang hindi na kukuhanin pa ang inyong tukoy na pahintulot. Halimbawa, ang inyong mga komento ay maaaring gamitin sa Site na ito at sa radio, telebisyon at mga nakalimbag na patalastas. Ang inyong pangalan at ang unang insiyal ng inyong apelyido ay maaaring gamitin kasama ng anuman mga Komento na inyong isinumite. Walang Skop na Partido ang nasa ilalim ng anumang obliasyon na panatilihin ang inyong mga Komento (at ang paggamit ng inyong pangalan at ng unang inisyal ng inyong apelyido kasam ang anumang mga komento) nang may kumpiyansa, upang bayaran ka ng anumang kabayaran para sa anumang mga Komento na isinumite, o upang tumugon sa alinman sa inyong mga Komento. Sumasang-ayon kayo na kayo ang magkakaroon ng tanging responsibilidad para sa nilalamna ng anumang mga Komento na inyong ginawa.

Tugon sa mga Kahilingan

Habang ginagamit ng Hutchison Travel Limited nang may mabuting mga layunin itong mga pagsusumikap upang makatugon sa mga Kahlingan sa loob ng mga sakop na panahon na tinukoy sa Site na ito, walang ginawang garantiya na ang kalagayan ng inyong Kahilingan ay maibibigay sa inyo sa loob ng nakasaad na oras ng panahon ng pagpoproseso. Ang Hutchison Travel Limited o ang mga Travel Service Provider ay walang responsibilidad para sa anumang mga pagkakamali sa pagtugon sa isang Kahilingan kabilang ang, nang walang limitasyon, pagkakamali sa mga pagkaantala sa pagtugon sa isang kahilingan na ang sanhi ay isang maling e-mail address o iba pang mga datos na inyong ibinigay o iba pang mga kadahilanang teknikal na hindi na nila kayang kontrolin.

Mga Link sa Iba Pang mga Web Site at Serbisyo

Sa hangganan ng mga link na taglay ng Site na ito sa mga serbisyo at mga napagkukunan o resources na galling sa labas, o sa hangganan na ng mga website ng ikatlong partido ay naka-link sa Site na ito, anumang mga alalahanin patungkol sa mga naturang serbisyo o mga napagkukunan ay dapat na idirekta sa partikular na tagapagbigay ng serbisyo o napagkukunan na galing sa labas. Ang Hutchison Travel Limited ay hndi nagmomonitor o nagkokontrol ng mga naka-link na site at hindi gumagawa ng anumang mga representasyon patungkol sa, at walang pananagutan o responsibilidad para sa kawastuhan, pagkakumpleto, pagkanapapanahon, pagkamaaasahan, o pagkakaroon ng anuman sa mga ini-upload na nilalaman o content, ipinakita o ipinakalat, o ma produkto o mga serbisyo na nasa mga site na ito. Kung pipiliin ninyong mag-akses ng anumang site ng ikatlong partido, gagawin ninyo ito na kusa kayong handa sa anumang panganib. Ang pagkakaroon ng isang link sa site ng isang ikatlong partido ay hindi nangangahulugan o nagpapahiwatig ng pag-eendorso, pag-iisponsor o rekomendayon ng Hutchison Travel Limited ng isang ikaltlong partido, o ng nilalaman, mga produkto o mga serbisyong nakalagay sa mga iyon, o makukuha sa pamamagitan ng mga iyon, ng anumang naturang site ng ikatlong partido.

Pagtatapos ng Paggamit

Ang akses ng User sa lahat o sa bahagi ng Site na ito ay maaaring tapusin o suspindihin kahit kailan, at nang walang pabatid para sa anumang kadahilanan.

Mga Pagkakamali sa Pagpepresyo

Pinagsusumikapan ng Hutchison Travel Limited na makapaglathala at makapagmentina ng wastong mga presyo at impormasyon para sa mga serbisyong aming ibinibigay. Binibigyan kami ng aming mga tagatustos o supplier ng presyo at impormasyon na may kaugnayan sa mga serbisyong ito. Kung magkakataon, magkagayunpaman, na ang isang serbisyo ay nakalista o ibinigay sa amin na nasa maling presyo o nang may maling impormasyon dahil sa isang tipograpikal na pagkakamali o iba pang pagkakamali sa pagpepresyo o sa impormasyon tungkol sa serbisyo na tinanggap mula sa aming mga tagapagtustos, nananatili sa amin ang karapatan na tanggihan o kanselahin ang anumang mga order na inilagay sa naturang serbisyo. Magkakaroon kami ng karapatan na tanggihan o kanselahin ang anumang naturang mga order nakumpirma man o hindi pa nakukumpirma at/o ang inyong card ay nabawasan na. Kung ang inyong credit card ay nabawasan na para sa ginawang pagbili at ang inyong order ay nakansela dahil sa maling impormasyon ng tagapagtustos, agad kaming mag-iisyu ng isang pagkekredito sa account ng inyong credit card sa halaga ng nabawas. Ang mga presyo, mga antas, at imbentaryo ay sasailalim sa kung anong mayroon ang Travel Service Provider.

Mga Pagsusumite ng Credit Card

Lahat ng mga Kahilingan ay kailangang isumite nang may isang pangunahing credit card maliban na lamang kung hayagang isinaad na hindi ganoon

Samu’t Sari

Ang mg kapsyon sa mga Tadhana at Kondisyong ito ay para lamang sa kadalian a hindi, sa anumang paraan maglilimita o kung hindi man ay magbibigay kahulugan sa mga tadhana at mga probisyon nitong mga Tadhana at Kondisyon.

Walang mga Sakop na Partido ang may responsibilidad sa anumang mga pagkakamali o pagka-antala sa pagtugon sa isang Kahilingan na ang sanhi ay isang malingce-mail address na inyong ibinigay o iba pang mga problemang teknikal na hindi na nila kayang kontrolin.

Itong mga Tadhana at Kondisyon, at ang mga kaugnay na bahagi na may kaugnayan sa bawat serbisyo, ay kumakatawan sa buong mga Tadhana at Kondisyon sa pagitan ninyo at sa bawat Sakop na Partido ukol sa paggamit ninyo ng Site na ito at mangingibabaw ito sa anumang mga naunang pahayag o representasyon. Ang mga batas ng Hong Kong Special Administrative Region ang mamamahala sa pagpapairal nitong mga Tadhana at Kondisyon.

Part II – Ang mga Tadhana at Kondisyon ay angkop sa mga produkto ng biyaheng panghimpapawid, kasama ang mga packages na produkto.

Limitasyon ng Pananagutan

Ang Hutchison Travel Limited ay kumikilos bilang isang ahente para sa mga airline o iba pang mga tagapagbigay o provider ng mga serbisyong kaugnay ng pagbiyahe (sama-sama, Travel Suppliers) sa pagbebenta ng mga serbisyongkaugnay ng pagbiyahe, o sa pagtanggap ng mga reserbasyon o booking para sa mga naturang serbisyo na ibibigay sa inyo. Ang Hutchison Travel Limited ay hindi umaako ng pananagutan para sa anumang sakit, pinsala, kamatayan, pagkawala, aksidente o pagka-antala dahi sa pagkakasakit, tapon, mga alitan sa paggawa, pagkasira ng makinarya, quarantine, mga pagpipigil ng pamahalaan, lagay ng panahon, sunog, mga aksidente, lindol, pagkakagulo, strike, mga digmaan, bagyo, mga gawa ng Diyos o mga sanhing hindi na kayang kontrolin ng Hutchison Travel Limited. Walang tatanggaping responsibilidad para sa anumang karagdagang gastos, omisyon, pagka-antala pagre-reroute o aksyon ng anumang awtoridad ng pamahalaan.

Mga Restriksyon ng Tiket

Ang mga tiket ng airline na makukuha sa Site na ito ay nakapailalim sa mga nakalathalang kondisyon ng pagsasakay o carriage at sa mga patakaran ng naaangkop na airline. Maaaring bilhin ang mga tiket sa pagitan ng 3 araw at 330 araw nang mas maaga. Para sa mga tiket na hindi nagmumula sa Hong Kong, maaaring bilhin ang mga iyon sa pagitan ng 6 na araw hanggang 330 araw nang masa maaga. Ang mga restriksyon ngtiket at ang pagkamaia-adjust nito ay nagkakaiba-iba ayon sa uri ng biniling pamasahe.

Bayad sa Tiket

Kung ang User ay nagsumite ng isang Kahilingan para sa mga tiket, sumasang-ayon ang User na kung ang mga tiket na ikinalugod ng User ay makikita, ang halaga ng isinumiteng Kahilingan Kahilingan — dagdag ang lahat ng buwis, mga surcharge, pagdedeliber/pag-aasikaso at muling pagsusumite ng Kahilingan o iba pang mga bayad — ay awtomatikong ipapataw sa credit card na isinumite ng User. Ang mga naturang halaga ay ipo-post sa Site na ito.

Iba pang mga Bayad sa Serbisyo

Maaaring may singilin para sa pagpoproseso / serbisyo para sa kada tiket para sa mga tiket ng airline n binili sa pamamagitan ng Site na ito. Ang nturang hindi na mababawing bayarin ay ililista palabas ng reference ng User bago atasan ang User na magpasok ng numero ng credit card.

Iba pang mga Bayarin para sa Serbisyo ng Hutchison Travel Limited
Bayad para sa Serbisyo kada Tiket HKD/USD
Mga Susog / Rebooking
(hindi kasama ang anumang bayarin ng airline para sa rebooking)
420/55
Muling Pag-iisyu / Muling Balidasyon
(hindi kasama ang anumang diperensiya sa pamasahe at bayaring para sa serbisyo ng airline
420/55
Kanselasyon ng Tiket
(hindi kasali ang anumang bayarin sa airline para sa kanselasyon)
420/55
Fuel Surcharge Adjustment

Ang halaga ng fuel surcharge (kung mayroon man) na binayadan pagkatapos ng kumpirmasyon ng booking ay isang tinantiyang halaga lamang. Ang fuel surcharge ay sasailalim sa pag-a-adjust (alinman ng tumaas o bumaba) dahil sa mga indibidwal na patakaran ng mga kompanyang airline. Tutubusin sa Hutchison Travel Limited wang anumang ekstrang halagang ibinayad ng kustomer (kung mayroon man), at sa panahon ding ito, nakalaan ang karapatan na hilingin sa kustomer na magbayad ng para sa karagdagang halaga.

Paggamit ng Tiket sa Wastong Pagkakasunod-sunod at mga Pagbabago sa Itinerari
 1. Ang tiket ay balido lamang para sa transportasyong ipinapaikita sa itinerary mula sa lugar na aalisan papunta sa anumang napagkasunudang mag titigilang lugar hanggang sa pinakhuling lugar na pupuntahan.
 2. Ang tiket ay kailangang biyahehin nang ayon sa pagkakasunod-sunod. Kung ang kustomer ay hindi sisipot sa isang nakatakdang flight nang walang paunang pasabi, lahat ng pagbalik o mga pupuntahan pang itinerary ay awtomatikong kakanselahin ng airline.
 3. Ang pamasahe ay kailangang kalkulahin ulit kapag binago ang biyahe. Ang mga pagbabago tulad ng pagbabaligtad ng direksyon ng biyahe, hindi pagbiyahe ng unang bahagi, mga pagbabago sa petsa ng pag-alis at numero ng flight ay maaaring magresulta sa pagtaas ng pamasahe. Iniaatas sa kustomer na magbayad ng diperensiya ng pamasahe at anumang karagdagang buwis at mga surcharge o mga bayarin para sa multa. Alinman na tanggapin ng kustomer ang binagong pamasahe o panatilihin ang itinerari na nasa tiket.
 4. In case of travel change, kustomer is advised to inform hutchgo.com. hutchgo.com will assess the revised fare for the new itinerary. Otherwise, the unused portion of the ticket will not be valid anymore.

Mangyaring tandaan na ang mga tadhana at kondisyon para sa kanselasyon ng mga booking at mga pagbili ay magkakaiba-iba para sa bawat produkto o serbisyo. Kung gayon ay mangyari lamang na sumangguni sa mga tadhana at kondisyo para sa isang tukoy na produkto o serbisyo o bilang alternatibo, sumangguni sa aming Kustomer Service Team sa mga oras na may trabaho. Ang kanselasyon ay maaaring patawan ng mga bayarin para sa kanselasyon na buo ninyong sasang-ayunan. Mangyaring tandaan na ang kanselasyon pagkatapos na ang mga tiket ay mai-isyu ay hindi pinahihintulutan.

Para sa mga booking at pagbili na nauna nang binayadan, ang mga refund o pagbabalik ng pera ay maaaring gawin sa tanging diskresyon ng hutchgo.com’s (sasailalim sa patakaran kaugnay ng pagbabalik o refund). Maaaring gumugol ng tinatantiyang 3 hanggang 6 na buwan bago ang credit ay lumabas sa inyong account para sa pagpoproseso ng pagbabalik ng pera o refund para sa tiket sa eroplano. Ang naunang tagal ng panahon para sa pagbabalik ng pera o refund ay isang gabay para lamang maging sanggunian ninyo at hindi iniaatas na ipatupad ng hutchgo.com.

Sumasang-ayon kayo na aakuin ang lahat ng gastos para sa anumang booking, kanselasyon at mga bayarin para sa administrasyon para sa anumang mga produkto o serbisyo na nai-book pero hindi ginami sa anumang kadahilanan. Sa ilang mga kaso, ang Hutchison Travel Limited ay maaaring maningil ng mga bayarin para sa kanselasyon at/o mga susog dagdag pa don sa mga ipinapataw ng mga tagapagbigay o provider ng serbisyong kaugnay ng pagbiyahe.

Mga Biyaheng Internasyunal: Mga Pasaporte, Visa, mga Panganib at Pagpatay ng mga Insekto

Ang pagbiyahe sa ilang mga destinasyon ay maaaring may kaakibat na mas matitinding panganib kaysa iba. Kung gayon hinihimok ng Hutchison Travel Limited ang mga pasahero na balik-aralin ang mga ipinagbabawal sa abiyahe, mga babala, mga anunsiyo, at mga pabatid na ini-isyu ng Pamahalaan ng Hong Kong Government bago mag-book ng mga tiket sa mga internasyunal na destinasyon. Para sa The Outbound Travel Alert (OTA) System, mangyaring sumangguni sa http://www.sb.gov.hk/eng/ota/. Para sa mga iniaatas sa mga banyaga kaugnay ng kalusugan at mga panganib, mangyaring sumangguni sa http://www.travelhealth.gov.hk/eindex.html. Sa Hutchison Travel Limited, wala kaming responsibilidad sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga iniaatas sa mga banyaga para makapasok (tulad ng mga pangangailangan para sa mga pasaporte at mga visa). Para sa mga iniaatas para makapasok ang mga banyaga, mangyaring makipag-ugnayan sa mga konsulado ng Hong Kong.

Maraming bansa ang nag-aatas sa mga banyagang mula sa ibang bansa na magkaroon ng isang pasaporte na may hindi bababa sa 6 na buwan ang pagkabalido (ang pagbibilang ay magsisimula sa petsa ng pagbalik ng biyahe) kapag pumasok na sila sa mga bansang ito. Ang mga indibidwal na biyahero at ang mga kasama nila ang may tanging responsibilidad sa pagtitiyak na ang mga dokumentasyon nila para sa pagbibiyahe ay balido. Ang Pasaporte, Visa (kasama ang anuman at lahat ng mga transit visa) at mga iniaatas kaugnay ng Kalusugan ay responsibilidad ng mga indibidwal na biyahero.

Sa pagsasaalang-alang ng sitwasyong pandemik, may ilang mga pamahalaan ang nag-isyu na ng mga restriksyon ukol sa pagpasok sa mga bansa, mga suspensiyon ng mga visa at mga hakbang na may kaugnayan sa quarantine para sa mga biyahero. Ang mga inirerekomendang inokulasyon o pagpapabakuna para sa pagbiyahe ay maaaring magbago nang may sandaling panahon lamang na pasabi at kailangang sumangguni kayo sa inyong doktor ukol sa mga kasakukuyang rekomendasyon bago kayo umalis. Responsibilidad ninyo na tiyaking nakatugon kayo sa lahat ng mga iniaatas sa kalusugan kaugnay ng pagpasok sa mga bansa, sumailalim na sa mga rekomendadong pagpapabakuna, gumagamit o umiinom ng lahat ng mga rekomendadong gamot at sumusunod sa lahat ng mga payong medikal na may kaugnayan sa inyong biyahe. Ang mga biyahero ay kailangang sumangguni sa mga pinakahuling impormayson na inilathala ng mga pamahalaan ng mga bansang kanilang pupuntahan kabilang ang mga bansa na maaaring madadaaanan lamang.

SA PAGBIBIGAY O PAG-AASIKASO NG PARA SA MGA PARTIKULAR NA INTERNASYUNAL NA MGA DESTINASYON, HINDI KAMI KUMAKATAWAN SA O HINDI NAMIN WINAWARANTIYAHAN NA ANG BIYAHE SA MGA NATURANG LUGAR AY IPINAPAYO O WALANG ANUMANG PANGANIB, AT HINDI KAMI MANANAGOT SA ANUMANG MGA PINSALA O MGA PAGKAWALA NA MAAARING MAGING RESULTA NG PAGBIYAHE SA MGA NATURANG DESTINASYON.

Mga Tagapagbigay o Provider ng Serbisyong kaugnay ng Pagbiyahe (Travel Service Provider)

Sumasang-ayon kayo na susunod sa mga tadhana at kondisyon ng pagbili na ipinatutupad ng anumang Travel Service Provider, pinili man ninyo o ng Hutchison Travel Limited ang naturang Travel Service Provider, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, kabayaran para sa lahat ng mga halaga kung nakatakda nang bayaran at bilang pagsunod sa mga patakaran at mga restriksyon ng Travel Service Provider ukol sa pagkakaroon at paggamit ng mga pamasahe, produkto, o mga serbisyo. Naiintindihan ninyo na ang anumang paglabag sa mga naturang kondisyon ng pagbili ay maaaring magresulta sa kanselasyon ng inyong reserbasyon (mga reserbasyon) o ng ginawang pagbili (mga pagbili), na kayo ay tanggihang magkaroon ng akses sa anumang mga flight, hotel o sasakyan, na hindi na ninyo makukuha pa ang mga pera na naibayad na ninyo para sa naturang reserbasyon (mga reserbasyon) o ginawang pagbili (mga pagbili) at na i-debit o bawasan ng hutchgo.com ang inyong account para sa anumang mga ginastos ng Hutchison Travel Limited bilang isang resulta ng naturang paglabag. Kayo ang magkakaroon ng ganap na responsibilidad para sa lahat ng mga singil. Bayarin, duties, buwis, at mga pagtatasa na dulot ng paggamit ng Site na ito.

Sumasang-ayon kayo na hindi kami mananagot para sa anumang sakit, pagkawala, hain, pinsala, o anumang espesyal, pambabala, pampahirap, hindi direkta, insidental o kinahinatnang mga pinsala anuman ang uri (kabilang ang, ngunit hindi limitado sa pagkawala ng mga tinubo o mga nawalang inipon), nakabatay man sa kontrata, sa paglabag, sa mahigpit na pananagutan, o kung hindi man, iyong bunga ng o sa anumang paraan ay konektado sa pagganap o hindi pagganap ng anumang Travel Service Provider, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, hindi pagganap na resulta ng pagkabangkarote, muling pag-oorganisa, pagbagsak ng negosyo, pagkabuwag o likwidasyon, kahit pa napasabihan na kami ng posibilidad ng anumang naturang mga pinsala. Sa kaganapan ng hindi pagganap na resulta ng pagkabangkarote, muling pag-oorganisa, pagbagsak ng negosyo, pagkabuwag o likwidasyon ng isang Travel Service Provider, sumasang-ayon kayo na ang tangi ninyong mapupuntahan ay ang naturang airline at hindi kami.

Sa Hutchison Travel Limited, wala kaming responsibilidad sa impormasyon ukol sa kaangkupan para sa mga tao na may kapansanan ng anumang bahagi ng anumang biyahe o anumang iba pang reserabasyon. Para sa impormasyon ukol sa kaangkupan para sa mga tao na may kapansanan para sa anumang bahagi ng anumang biyahe o iba pang reserbasyon, mangyaring makipag-ugnayan nang direkta sa tagatustos o sa Travel Service Supplier.

Mahahalagang Impormasyon ukol sa Halaga ng Palitan ng Pera

Ang mga ginawang pagbili mula sa aming Site ay mga transaksyong eksklusibong ginawa sa US Dollar (USD) o Hong Kong Dollar (HKD). Kung bumili kayo sa amin gamit ang isang credit card o debit card na hindi HKD/USD ang denominasyon, mangyaring malaman na, dahil sa palagiang pagtaas ng halaga ng salapi o inflation sa mga halaga ng palitan ng pera, ang sisingilin naming sa inyong card o ang tinatantiyang halaga ng sisingilin na ibibigay namin sa inyo, ay maaaring magka-iba batay sa halaga ng palitan ng pera sa panahon na ang singil ay makikita na sa inyong credit card statement. Gayun din, sa kaganapan na kailangan naming mag-kredito sa inyong account, ibabalik naming ang eksaktong halaga ng HKD na una na naming siningil at wala kaming responsibilidad para sa anumang mga pagtaas-baba sa halaga ng palitan ng pera na maaaring magdulot ng mga pagkakaiba-iba sa inyong billing statement.

Mga Patakaran ng Airline, mga Pagbabago sa Itinerari at mga Pagbabago sa Presyo: Ang mga tiket ng airline na makukuha sa Site na ito ay nakapailalim sa mga nakalathalang kondisyon ng pagsasakay o carriage at sa mga patakaran ng naaangkop na airline. Ang kontrata sa pagsasakay o carriage na ginagamit ng isang Travel Supplier, kapag ini-isyu, ay magiging sa pagitan ng Supplier at ng pasahero. Nananatili sa mga airline ang karapatan na mag-akma ng mga oras ng flight at ng mga iskedyul kahit kailan – ang mga pagbabago sa iskedyul ay maaaring magresulta sa isang itinerary na lalabas sa mga napagkasunduan sa kontrata. Ang mga airline sa kanilang diskresyon ay maaari ring magbago o magkansela ng mga flight o mga itinerary. Nagbibigay ang mga airline sa aming ng presyo at impormasyong may kaugnayan sa mga serbisyong ito. Pinagsusumikapan ng Hutchison Travel Limited na maglathala at magmentina ng mga wastong presyo at impormasyon para sa mga serbisyo ng airline nito. Sa kaganapan, kung magkagayunman, na ang isang serbisyo ay napalista o naibigay sa amin na nasa maling presyo o nang may maling impormasyon dahil sa tipograpikal na pagkakamali o iba pang mga pagkakamali sa pagpepresyono sa impormasyon ukol sa serbisyo na tinanggap ng airline, nananatili sa Hutchison Travel Limited at/o sa airline ang karapatan na tanggihan o kanselahin ang anumang mga Kahilingangnaisalugar na para sa naturang serbisyo, maging ang order man ay nakumpirma na o hindi pa at/o ang iyong credit card ay nabawasan na. Kung ang inyong credit card ay nabawasan na para sa pagbili at ang inyong Kahilingan ay nakansela dahil sa maling impormasyon ng airline, ang Hutchison Travel Limited at/o ang airline ay agad-agad na mag-iisyu ng pagbabalik o kredito sa inyong credit card account sa halaga ng siningil. Sa kaganapan na ang airline ay naglathala ng isang pamasahe sa isang presyo at ‘di kalaunan ay nagdetermina na huwag nang kilalanin ang naturang pamasahe sa naturang presyon, ang Hutchison Travel Limited ay walang responsibilidad para sa at hindi kikilalanin ang presyo na orihinal na inilista ng airline. Tanging ang airline lamang ang makakapagdetermina kung kikilalanin ba o hindi kikilalanin ang naturang presyo na maling naisaad.> Mga Puntos ng Isang Madalas Bumiyahe o Frequent Traveler Points

Ang mga gantimpala para sa isang madalas bumiyahe (mga milya, punto at iba pa), mga upgrade, mga certificate voucher at iba pang mga diskwento o insentibo ay hindi angkop Hutchison Travel Limited’s Airline Service.

Mga Iniaatas na Edad

Para sa mga nakalathalang tiket ng airline, makakapagpareserba kayo sa airline para sa mga bata na may edad na 15 pataas na makasakay ng eroplano nang walang kasamang isang nasa hustong gulang na (18 taon pataas). Para sa nga bata na wala pang 15 taong gulang, kailangang hindi bababa sa isang nasa hustong gulang na may edad na 18 pataas ang kasama ng bata (mga bata) sa kaparehong reserbasyon. Para sa mga tiket ng sanggol, mangyaring tiyakin na susunod sa mga kondisyon ng airline sa pagsasakay o carriage para sa pagssakay sapagkat ang pagpapaupo ng isang sanggol, ang mga bassinet ng sanggol at ang mga upuan ng isang sanggol o baby car seat ay maaaring nakapailalim sa mga restriksyon..

Pagbabahagi ng Koda o Code Share

Ang ilang mga airline ay pumapasok sa mga kasunduang “pagbabahagi ng koda” o "code share" kasama ang ilang limitadong dami ng mga piling katuwang na airline. Nangangahulugan ito na sa ilang mga partikular na ruta, ang carrier na airline na nagtitinda o nagbebenta ng flight ay hindi lilipad gamit ang sarili nitong sasakyang panghimpapawid patungo sa naturang distinasyon. Sa halip, makikipagkontrata ito sa isang katuwang na airline upang lumipad sa naturangdestinasyon. Ang katuwang na airline ay nakalista bilang “opeated by” o “pinapatakbo ng”. Sa maraming mga kaso magtse-check-in kayo sa inyong "operating" carrier; gayunpaman, kailangang berepikahin ninyo ang lokasyon kung saan magtse-check-in ang flight sa inyong carrier na nagtiket sa inyo. Kung ang inyong flight ay isang “code share”, isisiwalat ito sa inyo sa proseso ng inyong pagbu-booking at bago isiwalat ang presyong babayaran ninyo, ang tiket ng ret\tail airline.

Mga Gawing Ipinagbabawal ng mga Airline

Sumasang-ayon kayo na hindi bibili ng isang tiket na may taglay na mga bahagi ng flight na hindi naman ninyo gagamitin tulad ng isang "point-beyond", "hidden-city", o "back-to-back tickets" kung ang mga gawing iyon ay ipinagababawal ng airline (mga airline). Sumasang-ayon din kayo na hindi bibili ng isang balikang tiket na plano ninyong gamitin para sa biyaheng one-way lamang kung ang naturang gawi ay ipinagbabawal ng airline (mga airline). Tinatanggap ninyo na ipinagbabawal ng halos lahat ng airline ang naturang mga tiket, at kung gayun ay hindi namin ginagarantiya na kikilalanin ng airline ang inyong tiket o mga tiket kung gumagawa kayo ng mga ganitong gawi. Sumasang-ayon kayo na hindi ninyo pagbabayadin ang mga Sakop na Partido laban sa anumang mga hain ngairline, sa batayan ng mga ito o anumang iba pang mga ipinagbabawal na gawi, para sa diperesniya sa kabuuang pamasahe ng inyong akt’wal na itinerary at sa halaga ng tiket o mga tiket na inyong binili.

Bagahe at Iba pang mga Bayaring Aksesory o Ancillary: Maaari kayong atasan ng mga airline ma magbayad o ng mga karagdaganggasto sa airport para sa ilang mga partikular na serbsiyo at/o kung lalampas kayo sa mga tukoy na limitasyon ayon sa idinikat ng airline, tulad ng dami ng mga bag o bigat ng pinapayagang timbang, at ang ilang mga airline ay hindi nagkakaloob ng libreng allowance para sa bagahe.

Mga Bayarin para sa Pagpasok/Paglabas o Entry/Exit Fees

Kung bumibiyahe kayo sa iba’t ibang bansa, ang ilang mga bansa o airport ay sumisingn ng bayarin kapag papasok at/o lalabas ng bansa. Ang mga bayaring ito ay hindi kasama sa presyo ng tiket, o sa mga buwis at bayaring ipinapakita namin sa aming website bago ang pagbili.

Bahagian III - Terma dan syarat dikenakan kepada tempahan hotel, termasuk produk yang dipakej

 1. Pembatasan Perkhidmatan Hotel Umum

  1. Daftar Masuk:

   Setelah mendaftar masuk, tetapi mesti memberikan ID dan kad kredit yang sah atau, mengikut budi bicara hotel, kad kredit, atas nama mereka yang selaras dengan butiran transaksi yang diberi kepada hutchgo.com (amaun kredit tersedia yang diperlukan adalah berbeza-beza mengikut hotel). Harap maklum bahawa kad debit tidak dapat diterima.

  2. Ketibaan Lewat dan Kegagalan untuk Daftar Masuk pada Malam Pertama:

   Walaupun anda harus menghubungi hutchgo.com jika anda ingin membatalkan tempahan yang boleh ditempah lebih awal daripada penginapan anda, jika anda akan terlewat pada tarikh daftar masuk atau mendapati bahawa anda tidak dapat mendaftar masuk ke hotel anda pada tarikh yang anda minta, anda hendaklah menghubungi hotel tersebut untuk memaklumkan mereka. Jika anda gagal mendaftar masuk ke hotel pada hari tempahan anda dan tidak memaklumkan hotel, bahagian selebihnya bagi tempahan anda mungkin dibatalkan dan anda mungkin tidak berhak menerima bayar balik, bergantung kepada terma dan syarat bagi hotel berkenaan.

  3. Pembatalan dan Perubahan pada Tempahan Anda:

   Dasar pembatalan hotel adalah berbeza-beza. Tempahan tertentu adalah tidak boleh dibatalkan dan tidak boleh ditukar. Lain-lain tempahan menghendaki anda membayar penalti jika anda membatalkannya. Terdapat juga tempahan yang boleh dibayar balik sepenuhnya. Semak dasar pembatalan hotel semasa anda membuat tempahan. Pindaan adalah tidak dibenarkan pada semua tempahan hotel setelah disahkan.

   Bayad sa serbisyo ng Hutchison Travel Limited

   Maaaring may bayad sa pagproseso / serbisyo sa bawat kuwarto bawat gabi na nai-book sa Site na ito. Ang nasabing hindi - refundable na bayad ay ililista bilang sanggunian ng Gumagamit bago atasan ang Gumagamit na ilagay ang numero ng credit card.

   Bayad sa serbisyo sa bawat kuwarto bawat gabi HKD
   Mga Pag-amyenda / Pag-rebook
   (hindi kasama ang anumang bayad sa pag-rebook ng hotel)
   420
   Muling patotohanan / I-rebook ang kuwarto / Palitan ang klase ng kuwarto / Palitan ang impormasyon ng panauhin
   (hindi kasama ang bayad sa serbisyo ng hotel)
   420
   Kanselasyon ng Booking
   (hindi kasama ang anumang bayad sa kanselasyon ng hotel)
   420
  4. Keperluan Ketakupayaan

   Jika anda mempunyai keperluan ketakupayaan (sebagai contoh sahaja, anda memerlukan bilik yang boleh dilalui kerusi roda atau memerlukan penggunakan haiwan perkhidmatan) anda mesti menghubungi hotel dan mengesahkan bahawa keperluan ketakupayaan boleh dipenuhi. Jika keperluan ketakupayaan anda tidak dapat dipenuhi oleh hotel, sila hubungi Khidmat Pelanggan hutchgo.com.

  5. Penginapan Hotel dan Permintaan Khas

   Bergantung kepada perkhidmatan tempahan hutchgo.com yang anda gunakan, anda mungkin atau mungkin tidak boleh memilih jenis bilik anda dan bilangan dan/atau jenis katil. Peruntukkan bilik adalah berdasarkan ketersediaan hotel dan adalah mengikut budi bicara hotel tersebut. Kami tidak dapat menjamin boleh mendapatkan bilik tidak merokok. Jika anda mempunyai permintaan khas (termasuk, sebagai contoh, keutamaan bagi bilik merokok atau tidak merokok, bilik khusus, tempat tidur yang tertentu, lokasi aras, kehampiran dengan lif, bilik bercantum, atau penginapan haiwan peliharaan), anda mesti menghubungi hotel dan mengesahkan bahawa permintaan khas itu boleh dipenuhi apabila anda telah membuat tempahan anda. Memandangkan hutchgo.com tiada kawalan terhadap bilik yang diperuntukkan kepada anda oleh hotel, hutchgo.com tidak dapat memenuhi permintaan khas sebelum tempahan anda dan tidak dapat menjamin bahawa permintaan khas itu akan dipenuhi.

  6. Mesti Berumur 18 Tahun

   Tetamu tempahan perlu berumur 18 tahun atau ke atas untuk mendaftar masuk ke hotel.

  7. Mata Pengembara Kerap

   Mata pengembara kerap, naik taraf, baucar sijil dan diskaun atau insentif lain mungkin tidak berkenaan dengan Perkhidmatan Hotel Hutchison Travel Limited.

  8. Penarafan Bintang Hotel (Umum)

   Sistem penarafan bintang hutchgo.com disediakan untuk rujukan anda. Sepertimana sistem penarafan hotel terkenal yang lain, untuk memperuntukkan penarafan satu bintang, hutchgo.com mempertimbangkan beberapa faktor untuk menilai kualiti hotel yang terlibat, seperti ameniti, kemudahan, reputasi, jenama, perkhidmatan penarafan lain, maklum balas pelanggan daripada tetamu yang telah menginap di hotel tersebut, dsb. hutchgo.com menyaring hotel yang terlibat dan mengemas kini maklumat kami secara berkala bagi memastikan kesahan penarafan kami. Sistem penarafan kami kadang-kala mungkin berbeza daripada sistem penarafan lain yang mungkin biasa anda ketahui. Kami tidak mewajarkan atau menjamin bahawa sistem penarafan bintang kami adalah sama dengan atau selaras dengan mana-mana sistem penarafan bintang yang lain dan mempunyai hak untuk mengubah penarafan sesebuah hotel pada bila-bila masa dengan atau tanpa notis.

  9. Harga

   Kadangkala kadar yang lebih murah didapati untuk penginapan khusus di sesebuah hotel, walau bagaimanapun, kadar yang diberikan oleh hotel mungkin mengenakan sekatan dan syarat khusus, sebagai contoh berhubung dengan pembatalan dan bayar balik. Sila semak butiran bilik dan kadar dengan teliti bagi mengesan sebarang syarat sedemikian sebelum membuat tempahan anda. Kami mempunyai hak atas sebab pemasaran dan komersial untuk mengubah suai harga.

  10. Kesilapan Harga

   Kami berusaha untuk menerbitkan dan mengekalkan harga serta maklumat yang tepat untuk perkhidmatan yang kami tawarkan. Hotel memberi kepada kami maklumat harga dan maklumat lain yang berkaitan dengan perkhidmatan ini. Walau bagaimanapun, sekiranya, sesuatu perkhidmatan yang disenaraikan atau disediakan kepada kami pada harga yang salah atau dengan maklumat yang tidak betul disebabkan oleh kesilapan tipografi atau kesilapan lain dalam maklumat harga atau perkhidmatan yang diterima dari sesebuah hotel, kami mengekalkan hak untuk menolak atau membatalkan sebarang Permohonan yang dibuat untuk perkhidmatan tersebut, sama ada atau tidak pesanan telah disahkan dan/atau kad kredit anda telah dikenakan bayaran. Jika kad kredit anda telah dikenakan bayaran untuk pembelian dan Permohonan anda telah dibatalkan disebabkan maklumat hotel yang salah, kami akan segera mengeluarkan kredit kepada akaun kad kredit anda dengan amaun bayaran tersebut. Harga, kadar dan inventori adalah tertakluk kepada ketersediaan daripada hotel tersebut.

  11. Tempahan

   Anda tidak boleh membuat tempahan untuk lebih daripada 8 bilik secara dalam talian untuk hotel/tarikh penginapan yang sama. Jika kami mendapati bahawa anda telah membuat tempahan untuk lebih daripada 8 bilik keseluruhannya dalam tempahan yang berasingan, kami boleh membatalkan tempahan anda, dan mengenakan bayaran pembatalan kepada anda, jika berkenaan. Jika anda membayar deposit tidak boleh bayar balik, deposit anda akan hangus. Jika anda ingin membuat tempahan untuk 9 atau lebih bilik, anda mesti menghubungi pakar pelancongan berkumpulan kami melalui e-mel di sales@hutchgo.com.hk. Salah seorang daripada pakar pelancongan berkumpulan kami akan menyemak permintaan anda dan menghubungi anda untuk melengkapkan tempahan anda. Anda mungkin diminta untuk menandatangani kontrak bertulis dan/atau membayar deposit tidak boleh bayar balik.

 2. Perkhidmatan Hotel Harga Dedah Harga Saudagar

  Perkhidmatan Hotel Harga Dedah Harga Saudagar hutchgo.com adalah perkhidmatan hotel yang mendedahkan harga hotel kepada Pengguna sebelum penempahan dan apabila hutchgo.com bertindak sebagai saudagar bagi rekod pada transaksi (iaitu, mengenakan bayaran secara terus kepada kad kredit atau debit anda dan bukan hotel).

  Tempahan hotel yang disediakan melalui Perkhidmatan Hotel Dedah Harga Saudagar adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang didedahkan pada halaman kontrak anda dan terma dan syarat yang didedahkan bagi hotel berkenaan yang anda pilih.

  "Jumlah Bayaran" yang akan anda bayar kerana menggunakan Perkhidmatan Hotel Harga Dedah Harga Saudagar akan sentiasa dimaklumkan kepada anda sebelum anda mengemukakan Permohonan anda.

  1. Bayaran untuk Cukai dan Yuran

   Berhubung dengan memudahkan transaksi Perkhidmatan Hotel Harga Dedah Harga Saudagar, kami akan mengenakan kaedah pembayaran anda untuk Cukai dan Yuran. Bayaran ini termasuk amaun yang dijangka untuk memulihkan amaun yang kami bayar kepada hotel berhubung dengan tempahan anda untuk cukai yang terhutang oleh hotel termasuk, tanpa pembatasan, cukai jualan dan penggunaan, cukai penghunian, cukai bilik, cukai eksais, cukai nilai tambah dan/atau cukai lain yang serupa. Di lokasi yang tertentu, amaun cukai boleh juga termasuk yuran perkhdmatan yang dikenakan oleh kerajaan atau yuran lain yang tidak dibayar secara terus kepada pihak berkuasa pencukaian tetapi dikehendaki oleh undang-undang untuk dipungut oleh hotel tersebut. Amaun yang dibayar kepada hotel berhubung dengan tempahan anda untuk cukai mungkin berbeza-beza daripada amaun yang kami jangkakan dan dimasukkan dalam bayaran yang dikenakan kepada anda. Baki bayaran untuk Cukai dan Yuran adalah yuran yang kami kekalkan sebagai sebahagian daripada pampasan untuk perkhidmatan kami dan untuk menampung kos tempahan anda, termasuk, sebagai contoh, kos khidmat pelanggan. Bayaran untuk Cukai dan Yuran berbeza-beza berdasarkan beberapa faktor termasuk, tanpa pembatasan, amaun yang kami bayar kepada hotel dan lokasi hotel yang anda bakal menginap, dan boleh termasuk keuntungan yang kami peroleh.

   Kami bukan vendor yang memungut dan membayarkan cukai kepada pihak berkuasa pencukaian yang berkenaan. Pembekal hotel kami, sebagai vendor, akan mengebilkan semua cukai yang berkenaan kepada kami dan kami akan membayarkan amuan tersebut secara terus kepada vendor. Kami bukan vendor bersama yang mempunyai kaitan dengan vendor yang kami buat tempahan bagi pengaturan perjalanan pelanggan kami. Kebolehcukaian dan kadar cukai yang wajar serta jenis cukai yang dikenakan adalah berbeza-beza mengikut lokasi.

   Untuk transaksi yang melibatkan Hotel Dedahkan Harga Saudagar yang terletak dalam lingkungan bidang kuasa tertentu, bayaran yang dikenakan kepada kad debit atau kredit anda untuk Cukai dan Yuran adalah termasuk pembayaran cukai yang dikehendaki daripada kami untuk memungut dan menghantar kepada bidang kuasa untuk cukai yang terhutang bagi amaun yang kami kekalkan sebagai pampasan untuk perkhidmatan kami.

 3. Perkhidmatan Hotel Agensi

  Untuk Perkhidmatan Hotel Agensi Hutchison Travel Limited, hutchgo.com bukan saudagar rekod dan tidak mengenakan bayaran pada kad kredit anda. Untuk transaksi ini, anda akan dimaklumkan dalam Bahagian Maklumat Penting di halaman kontrak anda bahawa kad kredit anda akan digunakan untuk menjamin tempahan tersebut. Anda juga akan diberitahu dalam Bahagian Maklumat Penting bahawa hotel akan mengenakan bayaran kepada anda secara terus untuk bilik dan cukai. Anda akan diberikan item baris "Jumlah Anggaran Bayaran" pada halaman kontrak anda yang akan diberikan kepada anda dengan anggaran tentang perkara yang akan dikenakan bayaran oleh hotel kepada anda dan anda akan dimaklumkan sama ada anggaran tersebut adalah termasuk cukai. Melalui Perkhidmatan Hotel Agensi, hutchgo.com (mengikut keadaan), menyediakan platform dalam talian yang boleh digunakan oleh hotel (termasuk jenis penginapan sementara lain) untuk mengiklankan bilik mereka untuk tempahan, dan para pelawat tapak web tersebut boleh menggunakannya untuk membuat tempahan. Dengan membuat tempahan Perkhidmatan Hotel Agensi, anda mengikat perhubungan kontraktual (sah di sisi undang-undang) dengan hotel yang telah anda tempah. Dari masa anda membuat tempahan Perkhidmatan Hotel Agensi anda, hutchgo.com (mengikut keadaan), bertindak semata-mata sebagai perantara antara anda dan hotel, mengirimkan butiran tempahan anda ke hotel yang relevan dan menghantarkan e-mel pengesahan kepada anda untuk dan bagi pihak hotel.

Perkhidmatan Lain

Insurans Perjalanan

Insurans Perjalanan ditaja jamin oleh syarikat insurans pihak ketiga. Anda mesti membaca pernyataan pendedahan produk sebelum membeli insurans perjalanan tersebut. Hutchison Travel Limited tidak bertindak sebagai syarikat insurans atau menyediakan insurans kepada anda dan Hutchison Travel Limited menafikan semua tanggungjawab untuk dan semua liabiliti berhubung dengan insurans tersebut, termasuk berkaitan dengan sebarang tuntutan yang dibuat oleh anda di bawah insurans tersebut.

Wifi Saku Sewa

Wifi Saku Sewa disediakan oleh penyedia pihak ketiga. Anda mesti membaca pernyataan pendedahan produk sebelum menyewa wifi saku. Hutchison Travel Limited menafikan semua tanggungjawab dan semua liabiiti yang berhubung dengan wifi saku.

Ekspres Lapangan Terbang

Perkhidmatan Ekspres Lapangan Terbang disediakan oleh MTR Corporation Limited. Anda mesti membaca pernyataan pendedahan produk sebelum membeli perkhidmatan tersebut. Hutchison Travel Limited menafikan semua tanggungjawab dan semua liabiiti yang berhubung dengan perkhidmatan Ekspres Lapangan Terbang.