Pahayag ukol sa Patakaran sa Pagkapribado at Koleksyon ng Personal na Impormasyon (Privacy Policy and Personal Information Collection Statement) (ang "Pahayag ukol sa Pagkapribado o "Privacy Statement")

Huling Binago Noong: 22 Hunyo 2015

Mangyaring tandaan na itong Pahayag ukol sa Pagkapribado ay maaaring susugan sa pana-panahon nang walang paunang pabatid. Pinapayuhan kayo na regular na suriin ang pinakahuling bersyon. Kung mayroong anumang hindi konsistent o kung may salungatan sa pagitan ng mga bersyong English at Tagalog dito sa Pahayag ukol sa Pagkapribado, ang bersyong English ang paiiralin.

1. Patakaran sa Pagkapribado

Ang Aming Pangako

Naninindigan kami sa mahigpit na pag-iingat sa pagkapribado ng mga indibidwal nang may pagsasaalang-alang sa mga personal na datos. Tinitiyak namin na ang aming mga patakaran at mga gawi na may kaugnayan sa koleksyon, paggamit, pagtatago, paglilipat at pag-akses sa mga personal na datos ay sumusunod sa mga iniaatas ng Ordinansa (Kabanata 486) ukol sa (Pagkapribado) Mga Personal na Datos sa ilalim ng mga batas ng Hong Kong (ang "Ordinansa").

Cookies

Kapag binisita ninyo ang aming website (mga website), itatala namin ang inyong pagbisita lamang at hindi mangongolekta ng anumang mga manggagaling sa inyong mga impormasyong personal na makakapagtukoy sa inyo (iyon ay, mga impormasyong tungkol sa inyo at makakapagtukoy sa inyo) maliban na lamang kung inihayag na maaaring gawin ang ganito. Ang mga ginamit na cookies (kung mayroon man) saan mang bahagi ng aming web site ay hindi ikakalat para sa pagkolekta ng impormasyong personal na makakapagtukoy sa inyo. Para sa inyong impormasyon, ang Cookies ay maliliit na file sa computer na maaaring itago sa mga computer ng mga surfer para sa mga layuning may kaugnayan sa pagkuha ng impormasyon ukol sa kompigurasyon at sa pagsusuri ng mga gawi ng mga surfer sa pag-view. Sa mga ito ay makakaiwas kayo na magpa-rehistro ulit kapag muling binibisita ang isang web site at karaniwan itong ginagamit upang matunton ang inyong mga nagugustuhan kaugnay ng paksang pinag-uusapan sa web site. Maaari ninyong tanggihan ang pagtanggap ng Cookies (sa pamamagitan ng pagmomodipika ng mga kaukulang opsyon sa Internet o sa pamamagitan ng pag-browse sa mga mapapagpilian sa system ng inyong computer), pero kapag ginawa ninyo ito ay maaaring hindi kayo makagamit o makapagpagana ng ilang mga function na magagamit na sa aming mga web site.

Upang maserbisyuhan kayo nang mas mabilis at nang may mas magandang kalidad, gumagamit kami ng teknolohiyang "cookie" at pinapayagan din namin ang mga ikatlong partido na gumamit ng cookies sa aming Site. Nagtatrabaho kami kasama ang mga ikatlong partido na siyang naglalagay ng cookies sa aming Site upang makapagbigay ng serbisyo, kabilang ang,:

Analytics/Measurement: Gumagamit kami ng analytic cookies ng mga ikatlong partido upang makakuha ng kaalaman ukol sa kung paano ginagamit ng aming mga bisita ang Site, upang malaman kung alin ang mas gagana at kung alin ang hindi, upang mapakinabangan nang todo at lalo pang mapahusay ang aming website at upang matiyak na patuloy kaming pinagkaka-interesan at may kabuluhan. Kabilang sa mga datos na aming nakakalap ang mga pahina ng web na natingnan na ninyo, mga sinangguning/nilabasang pahina kung saan kayo ay pumasok at lumabas, mga plataporma at mga operating system na ginamit na ninyo, petsa at impormasyon sa time stamp, at mga detalye tulad ng kung naka-ilang klik kayo sa isang tukoy na pahina, mga galaw ng inyong mouse at pag-i-iskrol, mga salitang ginamit ninyo sa pagsasaliksik at ang teksto na inyong ipinasok habang ginagamit ang aming site. Gumagamit din kami ng analytic cookies bilang bahagi ng aming mga kampanyang patalastas online upang malaman kung paanong ang mga user ay nakikipag-interact sa aming website pagkatapos na sila ay napakitaan ng isang patalastas online, kung saan maaaring kabilang ang mga patalastas sa mga website ng mga ikatlong partido.

Remarketing Pixel Tags: Maaari kaming magbahagi sa paggamit ng web site ng impormasyon ukol sa mga bumibisita sa aming mga site kasama ang mga ikatlong partidong kompanya na nagpapatalastas para sa layuning mapangasiwaan at ma-target ang mga patalastas at para sa pagsusuri ng mga nasaliksik sa merkado sa aming site at sa iba pang mga site. Para sa mga layuning ito, kami at ang aming mga ikatlong partidong kompanya na nagpapatalastas ay maaaring maglagay ng pixel tags (tinatawag ding clear gifs) sa ilang mga pahina na bibisitahin ninyo sa aming site. Pagkatapos ay gagamitin namin ang mga impormasyong hindi makakapagtukoy ng pagkakakilanlang personal na nakolekta gamit ang pixel tag na ito upang maipaabot sa inyo ang mga makabuluhang mga patalastas kapag kayo ay bumibisita sa iba pang mga site sa Internet. Ang mga patalastas na ito ay maaaring ipangtarget sa mga tukoy na pananaliksik na inyong ginawa sa mga website ng hutchgo.com sa panahon ng mga naunanng sesyon ng pagba-browse.

Pagpili na Huwag nang Magkaroon ng Cookies: Kung ayaw ninyo ng tumatarget na coookies ng mga patalastas na itinakda ng Google at mag DoubleClick sa aming site, mag-klik po dito: https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=en.

Kung gusto ninyong huwag nang makatanggap ng mga pinasadyang personal na patalastas mula sa mga ikatlong partidong nagpapatalastas at sa mga network ng mga patalastas na miyembro ng Network Advertising Initiative (NAI) o iyong mga sumusunod sa Digital Advertising Alliance (DAA)’s Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising, mangyaring bistahin ang mga pahinang para sa hindi na pagkakaroon nito na nasa website ng NAI at website ng DAA.

Pagkolekta ng mga personal na datos

Kung minsan, maaaring iatas sa inyo na magbigay ng inyong mga personal na datos kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, inyong pangalan, kasarian, petsa ng kapanganakan, numero ng dokumentong pinagkakakilanlan, numero ng telepono, numero ng fax number, address sa koreo, email address, impormasyon ukol sa credit card, numero ng account sa bangko, (sama-sama, “mga personal na datos”). Sa pagtangging magbigay ng mga naturang impormasyon ay maaaring tanggihan ang inyong akses sa ilang mga tukoy na bahagi ng aming web site, o maaaring gawing kami ay mawalan ng kakayahang asikasuhin ang anumang aplikasyon o kahilingang inyong gagawin, o maaaring kung hindi man ay hndi maisakatupran ang mga layunin ng inyong pagbisita. Kung kayo ay wala pang 18 taong gulang, ang pahintulot mula sa inyong magulang o tagapagbantay o guardian ay iniaatas bago ninyo ibigay sa amin ang inyong mga personal na datos.

Paggamit ng mga Nakolektang Personal na Datos

Ang mga tukoy na layunin kung saan ang inyong mga personal na datos ay maaaring gamitin ay itinakda sa aming Personal Information Collection Statement sa Part 2 sa ibaba.

Pagpapanatili ng mga Personal na Datos

Sa mga pakikipag-ayos ninyo sa amin at para sa mga layunin ng pag-aawdit, ang inyong mga personal na datos at ang mga rekord ng inyong mga transaksyon ay itatago namin at pananatilihin namin sa loob ng isang makatuwirang haba ng panahon. Ang naturang impormasyon ay maaaring burahin mula sa aming sistema alinsunod sa aming internal na patakaran.

Akses sa at Pagwawasto ng mga Personal na Datos

Sa ilalim ng Ordinansa, may karapatan kayo na:

 1. suriin kung may hawak ba kaming mga personal na datos tungkol sa inyo;
 2. mag-akses ng mga personal ninyong datos na hawak namin;
 3. atasan kami na iwasto ang anumang mga personal na datos na mali;
 4. tiyakin ang aming mga patakaran at mga gawi na naitatag na (sa pana-panahon) kaugnay ng mga personal na datos at ng mga uri ng mga personal na datos na hawak namin.

Kung gusto ninyong mag-akses at/o magwasto ng mga personal na datos na naibigay na ninyo sa amin, o kung gusto ninyong tiyakin ang aming mga patakaran at mga gawi kaugnay ng mga personal na datos at ng uri ng mga personal na datos na hawak namin, mangyaring makipag-ugnayan sa aming Customer Services Manager nang pasulat alinman ng sa pamamagitan ng koreo o magpadala ng email sa:

Sa pamamagitan ng koreo : Hutchison Travel Limited
Unit 1203, 12/F, Two Harbourfront,
22 Tak Fung Street, Hunghom,
Kowloon, Hong Kong

Sa pamamagitan ng email:
customerservice@hutchgo.com.hk

Sasagot kami sa loob ng 40 araw pagkatanggap ng kahilingan. Maaari ka naming singilan ng isang makatuwirang bayad para sa bawat pag-akses ng personal na datos. Gayunpaman, ang naturang bayarin ay hindi na sisingilin kung ang pag-akses sa datos ay ginawa para sa layunin ng pagwawasto ng inyong mga personal na datos.

Seguridad

Lahat ng mga personal na datos na inyong ibibigay sa amin ay nakatago sa aming web site nang may restriktadong akses sa aming mga awtorisadong tauhan lamang. Ang aming proseso ng rehistrasyon ay gumagamit ng SSL protocol link para sa data transmission upang maprotektahan ang inyong mga datos sa pamamagitan ng pag-encrypt nito sa isang secure format upang matiyak na ang pagkapribado nito ay mapapanatili.

2. Pahayag ukol sa Pagkolekta ng Personal na Impormasyon

Bilang isang kustomer ng aming kompanya o bilang isang bisita ng aming website (mga website) 1, maaaring kailanganin na bigyan ninyo kami ng inyong mga personal na datos kapag nag-apply kayo sa amin at / o nagpatuloy sa pag-subscribe sa amin para sa isang serbisyo at / o produkto. Kung ang inyong personal na datos ay hindi kumpleto o mali, maaaring hindi kami makapagbigay o makapagpatuloy sa pagbibigay sa inyo ng mga serbisyo.

Pananatilihin naming kumpidensiyal ang inyong mga personal na datos sa lahat ng panahon. Ang aming mga patakaran at gawi kung ang isasasaalang-alang ay ang koleksyon, paggamit, retensyon, pagsisiwalat, paglilipat, seguridad at akses sa mga personal na datos ay iaalinsunod sa Ordinansa at dito sa Pahayag sa Pagkapribado.

Maaari naming gamitin at panatilihin ang mga personal na datos na ibinigay ninyo sa amin para sa mga sumusunod na layunin at para sa iba pang mga layunin na maaaring pagkasunduan sa pagitan ninyo at namin o iaatas ng batas sa pana-panahon.:

 1. Pagbibigay ng mga Serbisyo;
 2. Sa ilalim ng inyong pahintulot, maaari naming gamitin ang inyong mga personal na datos para sa pagbebenta ng mga produkto at/o mga serbisyo (restirktado sa: biyahe at titirahan, transportasyon, seguro, pagbabangko, credit card, pananalapi, edukasyon, midya, pagre-rekrut, paglilibang at pagsasaya, mag pagtitingi, kalusugan at kagandahan, fashion at pananamit, sports, relo, alahas, mga produktong elektrikal at elektroniko, telecommunication, mobile, information technology, computer software at mga game, mga restawran at catering, ahensiya ng real estate, mga serbisyo ng concierge, mga serbisyo ng social network, pangkapaligiran at kawanggawa) (wala nang pagsasaalang-alang pa kung binayaran ba kami para sa mga naturang gawaing may kaugnayan sa pagbebenta) na may kaugnayan sa amin, sa aming mga kaanib na kompanya, mga katuwang sa negosyo at ang CK Hutchison Holdings (kasama ang CK Hutchison Holdings Limited, ang alinman sa kanilang mga susidyariya at anumang mga kompanya kung saan ito rin ay may direkta o hindi direktang interes o kung saan ito ay kasama sa magkasamang pagbabaka-sakali o kooperasyon o sa kanilang mga kaukulang tagapagmana at mga itinalaga). Maaari namin kayong dalahin sa impormasyong pang-promosyonal sa pamamagitan ng direktang mga tawag sa telepono para sa marketing o pagbebenta, sa SMS (Short Message Service), e-mail, facsimile, mga direktang pagpapadala sa koreo, at iba pa;
 3. Pagpoproseso ng anumang mga benepisyo na idudulot ng pagkakaroon o ng kawalan ng koneksyon sa mga serbisyo;
 4. Pagsusuri, pagbeberepika at/o pag-tsek ng inyong credit, pagbabayad at/o katayuan kaugnay ng probisyon ng mga Serbisyo;
 5. Pagpoproseso ng anumang mga instruksyon ukol sa pagbabayad, mga pasilidad para sa direktang pag-debit at/o mga pasilidad sa credit sa inyong hiniling ;
 6. Pagbibigay ng kakayahan sa pang-araw-araw na operasyon ng inyong account at/o ang pagkolekta ng mga halagang nakatakda nang bayadan kaugnay ng mga Serbisyo; at
 7. PPagbibigay sa amin ng kakayahan na makatupad sa aming mga obligasyon na mag-interconnect o iba pang mga gawi sa industriya.

Maaari kaming magsiwalat at maglipat (sa Hong Kong man o sa labas ng bansa) ng inyong mga personal na datos sa mga sumusunod na partido na gamitin, isiwalat, iproseso o panatilihin ang inyong mga personal na datos para sa mga layuning binanggit sa itaas:

 1. Ang aming mga ahente, kontraktor, at iba pang mga tagapagbigay ng serbisyo na inyong inorder at/o kung saan kayo ay nag-subscribe;
 2. Mga bangko, insititusyong pinansiyal at mga nagbibigay ng credit o nagpapautang;
 3. Mga ahensiya para sa pagkolekta ng mga utang, mga ahensiyang sinasangguni ukol sa credit at mga ahensiyang pang-seguridad;
 4. Mga organisasyong tagapagsaayos, mga ahensiya para sa pagpapatupad ng batas at mga hukuman;
 5. Ang aming mga propesyunal na tagapayo, at ang anumang iba pang mga tao na nakapailalim sa isang tungkulin sa amin na pairalin ang pagkakumpidensiyal; at
 6. Alinman sa aming mga iminumungkahing mga pagtatalagaan o paglilipatan ng aming mga karapatan na kayo ay isasaalang-alang.

Kung hindi ninyo gustong tumanggap ng anumang direktang pang-promosyonal na impormasyon kaugnay ng marketing o pagbebenta, sa pagsasaalang-alang ng mga produkto/serbisyo na binanggit sa itaas, o hindi ninyo gustong isiwalat namin o gamitin ang inyong mga personal na datos para sa mga nabanggit na direktang layuning para sa pagbebenta o marketing, maaari kayong mag-unsubscribe sa pamamagitan ng link para sa pag-unsubscribe link na makikita ninyo sa kaibabaan ng bawat emal para sa marketing na aming ipinadala. Bilang alternatibo, mangyaring padalhan ng sulat o ng email ang aming Customer Services Manager sa :

Pamamagitan ng koreo : Hutchison Travel Limited
Unit 1203, 12/F, Two Harbourfront,
22 Tak Fung Street, Hunghom,
Kowloon, Hong Kong

Pamamagitan ng email:
customerservice@hutchgo.com.hk

Kung gusto ninyong makipag-usap sa isang kinatawan ng kustomer service, mangyaring tumawag sa (852) 3163 0800.

1 Ang aming mga website ay nangangahulugan ng lahat ng mga website na tumatakbo sa ilalim ng Hutchison Travel Limited kabilang ang, pero hindi limitado sa, www.hutchgo.com.hk, www.hutchgo.com.sg, www.hutchgo.com.tw.

;