ข้อตกลงและเงื่อนไข

คำอธิบายต่อไปนี้คือถึงข้อตกลงและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับบริการที่มีอยู่ผ่านทางไซต์นี้และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคุณและเหนือสิ่งอื่นใด ข้อจำกัดความรับผิดของ Hutchison Travel Limited ก่อนที่จะทำการส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนบัญชีและ/หรือการใช้บริการใด ๆ เหล่านี้ โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้อย่างระมัดระวัง โดยการใช้บริการคุณได้รับทราบว่าคุณได้อ่านและเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่าสิบแปด (18) ปีเพื่อเข้าไปใช้บริการ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะต้องไม่ใช้ไซต์นี้

Hutchison Travel Limited ขอสงวนสิทธิ์ ภายใต้ดุลยพินิจที่จะแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขในเวลาใดก็ได้โดยการประกาศข้อตกลงที่แก้ไขเพิ่มเติมในไซต์นี้ โดยที่ข้อตกลงที่แก้ไขเพิ่มเติมให้มีผลตั้งแต่วันที่หลังที่มีการประกาศเป็นต้นไป ข้อตกลงและเงื่อนไขอาจจะไม่เป็นอย่างอื่นจากการแก้ไข

ส่วนที่ I - ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป

ข้อความสงวนสิทธิ์

คุณ ผู้ใช้งาน รับทราบว่าเนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในไซต์นี้ - รวมทั้งข้อความ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ รูปถ่าย กราฟ วิดีโอ รูปแบบอักษร กราฟิก เพลง เสียง ภาพ ภาพประกอบ แผนที่ การออกแบบ ไอคอน การเขียนและวัสดุอื่น ๆ และการรวบรวม - เป็นทรัพท์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ผลงานของ Hutchison Travel Limited และ/หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม การทำสำเนา หรือการจัดเก็บข้อมูล หรือผลงานที่ดึงมาจากไซต์นี้ ในทุกรูปแบบ สื่อและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในขณะนี้ หรือการพัฒนาต่อจากนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 528)

คุณอาจจะใช้เนื้อหาที่ไซต์นี้สำหรับงานส่วนบุคคลเท่านั้น โดยไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ คุณสามารถคัดลอกแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือพิมพ์สาระสำคัญของเนื้อหาจากไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้นและจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลบ การใช้งานอื่น ๆ ของเนื้อหาที่มีอยู่ในไซต์นี้ รวมถึงการทำสำเนา หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไม่สามารถดำเนินการได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Hutchison Travel Limited

ข้อความแสดงเครื่องหมายการค้า

"hutchgo.com" การค้าที่ได้จดทะเบียน หรือเครื่องหมายการบริการที่ถูกนำไปใช้โดย Hutchison Travel Limited ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในไซต์นี้ อาจจะเป็นเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการบริการ โลโก้ สัญลักษณ์ หรือชื่อที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม การใช้บนไซต์นี้ด้วยชื่อใด ๆ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการบริการ โลโก้ สัญลักษณ์ หรือชื่อที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ หรือเครื่องหมายของ หรือสมบัติของบุคคลที่สามใด ๆ และความพร้อมของสินค้าเฉพาะ หรือบริการจากบุคคลที่สามผ่านทางไซต์นี้ ไม่ควรจะตีความว่าเป็นการรับรอง หรือการสนับสนุนของเว็บนี้ต่อบุคคลที่สามใด ๆ ดังกล่าว หรือมีส่วนร่วมโดยบุคคลที่สามดังกล่าวในการเสนอขายสินค้า บริการ หรือข้อมูลผ่านทางไซต์นี้

การยอมรับการใช้งาน

ไซต์นี้มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ คุณอาจจะต้องใช้ไซต์นี้เท่านั้นที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการร้องขอในการซื้อสินค้า หรือบริการที่นำเสนอ คุณจะต้องไม่ใช้ไซต์นี้เพื่อการการเก็งกำไร ให้ความเท็จ หรือร้องขอที่หลอกลวง หรือการร้องขอใด ๆ ในการคาดหวังเพื่อให้ได้ตามต้องการ คุณรับรองว่าอายุของคุณเพียงพอทางกฎหมาย เพื่อสามารถที่จะสร้างภาระผูกพันตามกฎหมายสำหรับความรับผิดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมากจากผลของการใช้งานไซต์นี้ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงในการเชื่อมต่อกับการใช้งานบนไซต์นี้และคุณเห็นด้วยกับการอัปเดตข้อมูลสมาชิกของคุณ (หากมี) ทันที เพื่อที่จะให้มันเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และถูกต้อง

โดยปราศจากอคติสำหรับการเยียวยาใด ๆ ที่มี Hutchison Travel Limited ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกบัญชีของคุณ หากคุณได้มีการร้องขอในการใช้ชื่อปลอม หรือบัตรเครดิตที่ไม่ถูกต้อง มันเป็นการละเมิดกฎหมายที่จะมีการร้องขอในการใช้ชื่อปลอม หรือใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องสำหรับการชำระเงิน โปรดทราบว่าถึงแม้คุณจะไม่ให้ชื่อจริงของคุณต่อเรา เว็บเบราว์เซอร์ของคุณส่งที่อยู่อินเทอร์เน็ตที่ไม่ซ้ำกันมายังเรา โดยที่เราที่สามารถนำมาใช้โดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อระบุตัวคุณได้ ผู้ใช้ที่ฉ้อโกงจะมีการรายงานไปยังตำรวจและดำเนินคดีภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

Hutchison Travel Limited ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสายการบิน โรงแรม หรือการสำรองรถเช่าใด ๆ หรือรายการอื่น ๆ ที่มีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าได้รับการทำโดยทุจริต รวมทั้งไม่ได้รับอนุญาตจากการใช้บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต

ไม่มีการรับประกัน

เว้นแต่ผู้ให้บริการได้ตกลงเป็นอย่างอื่น ทุกผลิตภัณฑ์ บริการ การแนะนำสินค้าและข้อมูลที่มีอยู่ผ่านทางไซต์นี้จะถูกจัดให้ในลักษณะ "ตามที่เป็นอยู่" "ที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งที่แสดงชัดแจ้ง หรือโดยนัย เหล่านี้โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันของชื่อ หรือการรับประกันโดยนัยของการซื้อขาย หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยไม่จำกัดเฉพาะดังกล่าวข้างต้น ไม่มีการรับประกัน หรือรับรองว่าจะดำเนินการ:

 1. เกี่ยวกับการยอมรับของการร้องขอใด ๆ
 2. ผู้ใช้จะได้รับราคาต่ำสุดสำหรับสินค้าและ/หรือการบริการผ่านทางไซต์นี้
 3. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่มีอยู่ผ่านทางไซต์นี้หรือ ที่บังคับใช้ กับร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการ หรือสถานที่จำหน่ายใด ๆ
 4. โดยการใช้ไซต์นี้และซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้จะปราศจากข้อผิดพลาด
 5. เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจจะได้รับจากการใช้ไซต์นี้
 6. เกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ หรือคุณภาพของข้อมูล เนื้อหา ข้อมูล การบริการ คำแนะนำ หรือสินค้าใด ๆ ที่มีจัดหาให้ หรือให้บริการผ่านไซต์นี้ หรือ
 7. เกี่ยวกับประสิทธิภาพ หรือไม่มีประสิทธิภาพของไซต์นี้

คุณได้ยอมรับว่าการใช้ไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง

ข้อจำกัดความรับผิดทั่วไป

ไม่ว่ากรณีใด ๆ Hutchison Travel Limited โดยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรรมการ พนักงาน ผู้แทน บริษัทในเครือ (โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ hutchgo.com) หรือผู้ให้บริการ (รวมเรียกว่ากลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง) ไม่ต้องรับผิดต่อการบาดเจ็บ เสียชีวิต การสูญเสีย การเรียกร้อง การกระทำของพระเจ้า อุบัติเหตุ ความล่าช้า หรือกรณีพิเศษอื่น ๆ แบบอย่างลงโทษ โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องความเสียหายใด ๆ ทุกชนิด - ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญาการละเมิดหรืออื่น ๆ - ซึ่งเกิดขึ้นจาก หรืออยู่ในทางใดทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานใด ๆ ของไซต์นี้ หรือจากความล่าช้า หรือไม่สามารถที่จะใช้ไซต์นี้หรือสำหรับข้อมูลใด ๆ ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการที่ได้รับผ่านทางไซต์นี้ แม้ว่ากลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้คำแนะนำถึงเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวใด ๆ

นอกจากนี้ กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นและ/หรือความล่าช้าเนื่องจากการยกเลิกการให้บริการ สั้นลง เจ็บป่วย ข้อพิพาทแรงงาน เครื่องจักรเสียหาย การกักกัน การยับยั้งโดยรัฐบาล สภาพอากาศ ไฟไหม้ อุบัติเหตุ แผ่นดินไหว การจลาจล การนัดหยุดงาน สงคราม พายุ การกระทำของพระเจ้า หรือสิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ การละเว้น ความล่าช้า การเปลี่ยนเส้นทาง หรือการกระทำของผู้มีอำนาจของรัฐบาลใด ๆ กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับการละเมิดใด ๆ ของผู้ให้บริการจากการรับประกันใด ๆ โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงการรับประกันโดยนัยที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือในเรื่องการซื้อขาย โดยที่กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำผิดผิดใด ๆ ของผู้ให้บริการ (โดยรวมถึงความรับผิดใด ๆ ต่อการละเมิด) ต่อการมีของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใด ๆ ผ่านทางไซต์นี้ กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความล้มเหลวของผู้ให้บริการใด ๆ ที่สอดคล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ หมายรวมถึงความล้มเหลวของผู้ให้บริการใด ๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายที่ควบคุมกำกับว่าด้วยการขาย การรับประกันและการนำส่งคืนกลับมาของเน่าเสีย

หากแม้ว่าข้างบน กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พบการรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์นี้ ผู้ใช้บริการตกลงว่าการรับผิดของบุคคลใด ๆ ดังกล่าวจะต้องไม่เกินค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้ประเมินโดย Hutchison Travel Limited สำหรับการร้องขอ

บุคคลที่สาม

หากคุณใช้ไซต์นี้ในการส่งคำขอต่อ หรือในนามของบุคคลที่สาม คุณจะต้องรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ในความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานดังกล่าว นอกจากนี้ คุณจะต้องแจ้งให้บุคคลที่สามทราบถึงข้อตกลงและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับทุกผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ซื้อผ่านไซต์นี้ โดยรวมทั้งกฎระเบียบและข้อจำกัดดังกล่าวที่บังคับใช้

ผู้ใช้แต่ละบุคคลที่ใช้งานไซต์นี้หรือในนามของบุคคลที่สามตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากอันตรายและต่อต้านใด ๆ และการรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย การร้องทุกข์และการเรียกร้อง (รวมถึงค่าใช้จ่ายของการป้องกัน) ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือจากความล้มเหลวของผู้ใช้ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันใด ๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงสำหรับการร้องขอใด ๆ ที่นำส่ง โดยรวมทั้งค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันในการดำเนินงาน

ผู้ให้บริการการเดินทางบุคคลที่สาม

คุณอาจจะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้ให้บริการการเดินทาง โดยที่ Hutchison Travel Limited ทำหน้าที่เป็นตัวแทนรวมทั้งเงื่อนไขของการขนส่ง การคืนเงินและนโยบายการยกเลิกของสายการบิน เส้นทางการล่องเรือ ผู้ประกอบการรถเช่า โรงแรม ฯลฯ

Hutchison Travel Limited จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องใด ๆ กับการไม่ปฏิบัติตาม หรือความไม่พึ่งพอใจของผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อในนามของคุณโดย Hutchison Travel Limited จากผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้และผู้จัดจำหน่าย เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะสายการบิน โรงแรม ผู้ประกอบการท่องเที่ยว รถเช่า บริษัท บริษัทประกันภัยและหน่วยงานอื่น ๆ ในบางช่วงเวลา สายการบินและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ อาจมีการจองมากกว่าจำนวนผู้โดยสารในเที่ยวบิน หรือในกรณีการเปลี่ยนตารางเวลาเที่ยวบินใหม่ - Hutchison Travel Limited จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการส่งอื่น ๆ จากผู้ใช้

ทุกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำแนะนำและความคิดที่เปิดเผย ที่ได้ส่งถึง หรือนำเสนอให้กับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อกับการใช้งานของไซต์นี้ (โดยเรียกรวมว่าความคิดเห็น) ต้องมีและยังคงไว้ซึ่งทรัพย์สินของ Hutchison Travel Limited และอาจถูกใช้ได้โดยกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในสื่อและเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ทั่วโลกโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณ ตัวอย่างเช่น ความคิดเห็นของคุณจะถูกนำมาใช้บนไซต์นี้ และในการโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ ชื่อของคุณและอักษรแรกของนามสกุลของคุณอาจจะใช้กับความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณได้ส่ง กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องไม่อยู่ภายใต้การผูกมัดใด ๆ เพื่อรักษาความคิดเห็นของคุณ (และการใช้ชื่อของคุณและนามสกุลของคุณในความคิดเห็นใด ๆ ) ด้วยความเชื่อมั่น ว่าจะมีการจ่ายค่าชดเชยใด ๆ ให้กับคุณสำหรับข้อคิดเห็นของคุณ หรือในการตอบสนองใด ๆ ต่อความคิดเห็นของคุณ คุณตกลงที่คุณจะรับผิดชอบต่อเนื้อหาของความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณให้ไว้

การตอบสนองต่อการร้องขอ

ในขณะ Hutchison Travel Limited จะใช้ความพยายามที่ดีในการตอบสนองการร้องขอภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในไซต์นี้ แต่ไม่มีการรับประกันว่าสถานะคำขอของคุณจะได้รับการให้บริการภายในระยะเวลาที่ระบุเนื่องจากระยะเวลาของการประมวลผล ทั้ง Hutchison Travel Limited หรือผู้ให้บริการการเดินทางไม่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาด หรือความล่าช้าที่เกิดขึ้นต่อการร้องขอโดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความล่าช้าในการตอบสนองต่อการร้องขอที่เกิดขึ้นจากการที่ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลอื่น ๆ ไม่ถูกต้องโดยที่คุณเป็นผู้ให้ หรือปัญหาทางเทคนิคอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของพวกเขา

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และบริการอื่น ๆ

ภายใต้ขอบเขตไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับการให้บริการและแหล่งข้อมูลจากภายนอก หรือในขอบเขตที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้มีการเชื่อมโยงมายังไซต์นี้ ความกังวลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริการหรือแหล่งข้อมูลดังกล่าวควรจะถูกส่งไปยังให้ผู้ให้บริการภายนอก หรือผู้ให้บริการของแหล่งข้อมูลโดยตรง Hutchison Travel Limited ไม่ได้ตรวจสอบ หรือควบคุมการเชื่อมโยงสู่ไซต์และไม่มีการรับรองที่เกี่ยวข้องและจะไม่รับผิด หรือรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ หรือความพร้อมของเนื้อหาใด ๆ ที่ได้อัปโหลด แสดง หรือแจกจ่ายหรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีอยู่ที่ไซต์เหล่านี้ หากคุณเลือกที่จะเข้าถึงไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ คุณทำเช่นนั้นโดยความเสี่ยงของคุณเอง ในการปรากฏของการเชื่อมโยงไปยังไซต์ของบุคคลที่สาม ไม่ได้ทำให้ หรือบ่งบอกว่า Hutchison Travel Limited ให้การรับรอง การให้การสนับสนุน หรือแนะนำต่อบุคคลที่สาม หรือเนื้อหา ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่บน หรือพร้อมใช้งานผ่าน ไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ ดังกล่าว

การสิ้นสุดของการใช้งาน

การเข้าถึงของผู้ใช้ทั้งหมด หรือบางส่วนของไซต์นี้ อาจถูกยกเลิก หรือระงับได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ

ความผิดพลาดของการตั้งราคา

Hutchison Travel Limited มีความพยายามในการเผยแพร่และรักษาราคาที่ถูกต้องและข้อมูลสำหรับการให้บริการที่เรานำเสนอ ซัพพลายเออร์ของเราจัดหาราคาและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเหล่านี้ ในกรณีที่ อย่างไรก็ตาม การให้บริการที่อยู่ในรายการ หรือแจ้งกับเราในราคาที่ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ หรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ ในการกำหนดราคา หรือบริการข้อมูลที่ได้รับจากซัพพลายเออร์ของเรา ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ หรือยกเลิกการสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว เรามีสิทธิที่จะปฏิเสธ หรือยกเลิกการสั่งดังกล่าว หรือไม่ว่าการสั่งที่ได้รับการยืนยันและ/หรือบัตรเครดิตของคุณได้มีการเรียกเก็บเงินแล้ว หากบัตรเครดิตของคุณได้รับการเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อและการสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิกเนื่องจากข้อมูลที่ซัพพลายเออร์นำเสนอไม่ถูกต้อง เราจะดำเนินการคืนเงินไปยังบัญชีบัตรเครดิตของคุณในจำนวนที่ได้มีการจ่ายในทันที ราคา อัตราค่าบริการและสินค้าคงคลังจะขึ้นอยู่กับจำนวนที่มีอยู่จากผู้ให้บริการการเดินทาง

การจัดส่งบัตรเครดิต

คำขอทั้งหมดจะต้องจัดส่งด้วยบัตรเครดิตรายใหญ่ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้ง

เบ็ดเตล็ด

คำอธิบายในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นเพียงเพื่อความสะดวกและไม่สะดวก สำหรับขีดจำกัดในทางใดทางหนึ่ง หรือมิฉะนั้นจะกำหนดเงื่อนไขและบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความผิดพลาด หรือความล่าช้าในการตอบสนองต่อการร้องขอที่เกิดจากการที่ที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้องโดยที่คุณเป็นผู้ให้ หรือปัญหาทางเทคนิคอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของพวกเขา

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละการให้บริการ เป็นตัวแทนของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดระหว่างคุณและแต่ละผู้เกี่ยวข้องที่เปิดเผยเกี่ยวกับการใช้งานไซต์นี้และแทนที่คำแถลงใด ๆ หรือการรับรองก่อนหน้านี้ กฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงจะควบคุมการทำงานของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

ส่วนที่ II - ข้อตกลงและเงื่อนไขที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์การเดินทางโดยสายการบิน โดยรวมถึงผลิตภัณฑ์แพ็คเกจ

ข้อจำกัดความรับผิด

Hutchison Travel Limited จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับสายการบิน หรือผู้ให้บริการด้านการเดินทางอื่น ๆ (โดยรวมเรียกว่าซัพพลายเออร์การเดินทาง) ในการขายบริการการเดินทาง หรือในการยอมรับการจอง หรือสำรองห้องพักสำหรับการให้บริการดังกล่าวจะมีไว้ให้กับคุณ Hutchison Travel Limited ไม่รับผิดใด ๆ ต่อการบาดเจ็บ ความเสียหาย ความตาย การสูญเสีย อุบัติเหตุหรือความล่าช้าอันเนื่องมาจากการกระทำโดยประมาท หรือเกิดขึ้นโดยซัพพลายเออร์การเดินทาง หรือโดยการกระทำของพระเจ้า นอกจากนี้ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นและ/หรือความล่าช้าเนื่องจากการเจ็บป่วย การฉกฉวย ข้อพิพาทแรงงาน เครื่องจักรเสียหาย การกักกัน การยับยั้งโดยรัฐบาล สภาพอากาศ ไฟไหม้ อุบัติเหตุ แผ่นดินไหว การจลาจล การนัดหยุดงาน สงคราม พายุ การกระทำของพระเจ้า หรือสิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของ Hutchison Travel Limited ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ การละเว้น ความล่าช้า การเปลี่ยนเส้นทาง หรือการกระทำของผู้มีอำนาจของรัฐบาลใด ๆ สัญญาของการขนส่งในการใช้งานโดยซัพพลายเออร์การเดินทาง เมื่อมีการออกแล้ว จะเป็นสัญญาระหว่างซัพพลายเออร์การเดินทางและผู้โดยสาร

ข้อจำกัดของบัตรโดยสาร

บัตรโดยสารสายการบินที่ให้บริการผ่านไซต์นี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการขนส่งตามประกาศและกฎระเบียบข้อบังคับของสายการบิน บัตรโดยสารสามารถซื้อล่วงหน้าได้ระหว่าง 3 วันถึง 330 วัน สำหรับบัตรโดยสารที่ไม่ได้เริ่มต้นที่ฮ่องกง สามารถซื้อได้ล่วงหน้าระหว่าง 6 วันถึง 330 วัน ข้อจำกัดในการจองบัตรโดยสารและความยืดหยุ่นจะแตกต่างกันไปตามประเภทของค่าโดยสารที่ได้ซื้อ

การชำระค่าบัตรโดยสาร

หากผู้ใช้ส่งคำขอสำหรับบัตรโดยสาร ผู้ใช้ตกลงว่าถ้าได้รับความพึงพอใจสำหรับบัตรโดยสารตามที่ผู้ใช้ได้ร้องขอแล้ว จำนวนเงินตามที่ได้ร้องขอ - บวกภาษีทั้งหมด ค่าใช้จ่าย ค่าบริการ การจัดส่ง/การจัดการ และการร้องขอสำหรับการส่งใหม่ หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ - จะถูกเรียกเก็บโดยอัตโนมัติไปยังบัตรเครดิตที่ส่งโดยผู้ใช้ จำนวนเงินดังกล่าวจะถูกแสดงบนไซต์นี้

ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น ๆ

อาจจะมีการประมวลผล /ค่าธรรมเนียมการบริการต่อบัตรโดยสารสำหรับบัตรโดยสารสายการบินสั่งซื้อผ่านทางไซต์นี้ โดยที่ค่าธรรมเนียมที่ไม่สามารถรับคืนเงินได้ได้ดังกล่าวจะแสดงรายการสำหรับการอ้างอิงให้ผู้ใช้ก่อนที่ผู้ใช้จะต้องใส่หมายเลขบัตรเครดิต

บริการอื่น ๆ ของ Hutchison Travel Limited
ค่าธรรมเนียมการบริการต่อบัตรโดยสาร HKD/USD
การแก้ไข / การสำรองใหม่
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสำรองใหม่ใด ๆ ของสายการบิน)
420/55
การออกใหม่ / การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
(ไม่รวมส่วนต่างของค่าโดยสารใด ๆ และค่าธรรมเนียมการบริการของสายการบิน
420/55
การยกเลิกบัตรโดยสาร
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการยกเลิกใด ๆ ของสายการบิน)
420/55
การปรับเปลี่ยนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

จำนวนเงินของการคิดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (หากมี) ที่จ่ายเมื่อยืนยันการจองเป็นค่าใช้จ่ายประมาณการเท่านั้น การคิดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอาจมีการปรับเปลี่ยน (ทั้งเพิ่มขึ้น หรือลดลง) ขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทสายการบิน Hutchison Travel Limited จะแลกเปลี่ยนจำนวนเงินพิเศษที่มีการจ่ายโดยลูกค้า (หากมี) และในเวลาเดียวกัน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้ลูกค้าจะต้องจ่ายในส่วนของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

การใช้งานบัตรโดยสารตามลำดับความถูกต้องและการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดการเดินทาง
 1. บัตรโดยสารสามารถใช้ได้เฉพาะกับการเดินทางที่แสดงในรายละเอียดการเดินทางจากสถานที่เริ่มต้นการเดินทางผ่านการหยุดพักใด ๆ ที่ได้ตกลงเพื่อไปยังสถานที่จุดหมายปลายทางสุดท้ายเท่านั้น
 2. บัตรโดยสารจะต้องเดินทางโดยลำดับ หากลูกค้าไม่แสดงตัวสำหรับเที่ยวบินที่กำหนดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รายละเอียดการเดินทางขากลับ หรือต่อไปข้างหน้าจะได้รับการยกเลิกโดยอัตโนมัติโดยสายการบิน
 3. ค่าโดยสารจะต้องถูกคำนวณใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง การเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนทิศทางของการเดินทาง ไม่ได้เดินทางส่วนแรก วันเดินทางและเลขที่เที่ยวบินมีการเปลี่ยนอาจส่งผลให้ค่าโดยสารเพิ่ม ลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างของค่าโดยสารและภาษีเพิ่มเติมใด ๆ และค่าบริการหรือค่าปรับ ลูกค้าสามารถยอมรับค่าโดยสารที่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันรายละเอียดการเดินทางเดิมที่แสดงบนบัตรโดยสาร
 4. ในกรณีของการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ขอแนะนำให้ลูกค้าแจ้งต่อ hutchgo.com โดยที่ทาง hutchgo.com จะประเมินปรับปรุงค่าโดยสารสำหรับการเดินทางให้ใหม่ มิฉะนั้น บัตรโดยสารส่วนที่ไม่ได้ใช้จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

โปรดทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขในการยกเลิกสำหรับการสำรองและการซื้อจะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนั้นกรุณาอ้างถึงข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสินค้า หรือบริการที่เฉพาะเจาะจง หรืออื่น ๆ โดยการตรวจสอบกับทีมลูกค้าสัมพันธ์ของเราในช่วงเวลาทำการ การยกเลิกอาจจะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกโดยที่คุณยอมรับที่จะรับภาระเต็มจำนวน โปรดทราบว่าการยกเลิกบัตรโดยสารภายหลังจากที่มีการออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถทำได้

สำหรับการจองและซื้อสินค้าที่ได้รับการชำระเงินล่วงหน้า การคืนเงินอาจจะดำเนินการภายใต้ดุลยพินิจของ hutchgo.com (ขึ้นอยู่กับนโยบายการคืนเงิน) โดยอาจจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนก่อนที่เครดิตจะปรากฏในบัญชีของคุณสำหรับการประมวลผลการคืนเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยช่วงเวลาก่อนการคืนเงินเป็นเพียงคู่มือสำหรับการอ้างอิงของคุณเท่านั้นและจะไม่มีผลผูกมัดต่อ hutchgo.com

คุณตกลงที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนสำหรับการสำรองใด ๆ การยกเลิกและค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการสำหรับผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่จองไว้ แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ในบางกรณี Hutchison Travel Limited อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดโดยผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว

การเดินทางระหว่างประเทศ: หนังสือเดินทาง วีซ่า Hazards และ Disinsection

การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่บางแห่งอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงมากขึ้นกว่าที่อื่น ๆ ดังนั้น Hutchison Travel Limited จึงขอเรียกร้องให้ผู้โดยสารทำการทบทวนข้อห้ามการเดินทาง คำเตือน ประกาศและคำแนะนำที่ออกโดยรัฐบาลฮ่องกงก่อนที่จะสำรองบัตรโดยสารไปยังจุดหมายปลายทางนานาชาติ สำหรับระบบระบบเตือนภัยการเดินทางขาออก (OTA) โปรดดูที่ https://www.sb.gov.hk/eng/ota/ สำหรับความต้องการด้านสุขภาพในต่างประเทศและอันตราย โปรดดูที่ https://www.travelhealth.gov.hk/eindex.html สำหรับ Hutchison Travel Limited เราจะไม่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการเข้ามาจากต่างประเทศ (เช่น ความจำเป็นสำหรับหนังสือเดินทางและวีซ่า) ข้อกำหนดสำหรับการเข้ามาจากต่างประเทศ กรุณาติดต่อสถานกงสุลในฮ่องกง

หลายประเทศระบุว่าชาวต่างชาติจะถือหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้อย่างน้อย 6 เดือน (โดยนับจากวันเดินทางกลับ) เมื่อพวกเขาได้มีการเข้าไปในประเทศเหล่านี้ ผู้เดินทางแต่ละบุคคลและเพื่อนเดินทางของพวกเขาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารการเดินทางของพวกเขาว่ามีความถูกต้อง หนังสือเดินทาง วีซ่า (รวมถึงวีซ่าการเดินทางผ่านและวีซ่าใด ๆ) และความต้องการด้านสุขภาพเป็นความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคล

สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด รัฐบาลหลายแห่งได้ออกมาตรการการจำกัดการเข้าประเทศ การระงับวีซ่า และมาตรการกักกันสำหรับผู้เดินทาง การฉีดวัคซีนที่แนะนำสำหรับการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาอันสั้น และคุณควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับคำแนะนำที่เป็นปัจจุบันก่อนออกเดินทาง เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการเข้าเมือง รับการฉีดวัคซีนที่แนะนำ ใช้ยาที่แนะนำทั้งหมด และปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณ ผู้เดินทางควรอ้างอิงข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่โดยรัฐบาลของประเทศปลายทางของตน รวมถึงประเทศที่คุณอาจจะเดินทางผ่าน

โดยนำเสนอ หรืออำนวยความสะดวกการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเฉพาะระหว่างประเทศโดย เราไม่รับรอง หรือรับประกันว่าการเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวเป็นที่แนะนำ หรือไม่มีความเสี่ยงใด ๆ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางนั้น ๆ

ผู้ให้บริการการเดินทาง

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของการซื้อที่กำหนดโดยผู้ให้บริการการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการการเดินทางที่ถูกเลือกโดยคุณหรือ โดย Hutchison Travel Limited โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ สำหรับการชำระเงินของจำนวนเงินทั้งหมดเมื่อครบกำหนดและเป็นไปตามกฎของการเดินทางของผู้ให้บริการการเดินทางและข้อจำกัดที่เกี่ยวกับความพร้อมและการใช้อัตราค่าโดยสาร ผลิตภัณฑ์หรือบริการ คุณเข้าใจดีว่าการละเมิดเงื่อนไขใด ๆ ของการซื้อใด ๆ จากผู้ให้บริการการเดินทางอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจอง หรือการซื้อของคุณ การเข้าถึงของเที่ยวบินใดๆ โรงแรม หรือรถยนต์ของคุณถูกปฎิเสธ มีการหักเงินที่คุณได้จ่ายในการสำรอง หรือซื้อและหักบัญชีที่ hutchgo.com ของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับ Hutchison Travel Limited ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการละเมิดดังกล่าว คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับทุกค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าอากร ภาษีและการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ไซต์นี้

คุณยอมรับว่าเราจะไม่ต้องรับผิดต่อการบาดเจ็บ สูญเสีย การร้องเรียน ความเสียหายหรือพิเศษใด ๆ เป็นแบบอย่าง การลงโทษ ทางอ้อม โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องจากความเสียหายใด ๆ ทุกชนิด (โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลกำไร หรือเงินฝากออมทรัพย์เสียไป) ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิด การรับผิดอย่างเข้มงวด หรือที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือผลการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพจากผู้ให้บริการการเดินทาง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะผลการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดการล้มละลาย การปฏิรูป การมีหนี้สินล้นพ้นตัว ยุบ หรือเลิกกิจการ แม้ว่าเราจะได้ให้คำแนะนถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นของความเสียหายใด ๆ ดังกล่าว ในกรณีที่ผลการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดการล้มละลาย ปฏิรูป การมีหนี้สินล้นพ้นตัว ยุบ หรือเลิกกิจการของผู้ให้บริการการเดินทาง คุณยอมรับว่าการขอความช่วยเหลือจะส่งไปยังผู้ให้บริการการเดินทางดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีการขอความช่วยเหลือจากเรา

โดยที่ Hutchison Travel Limited เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมสำหรับคนพิการของส่วนใดส่วนหนึ่งของการเดินทางใด ๆ หรือการสำรองอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมสำหรับคนพิการสำหรับส่วนใดส่วนหนึ่งของการเดินทางใด ๆ หรือการสำรองอื่น ๆ โปรดติดต่อซัพพลายเออร์ผู้ให้บริการการเดินทางโดยตรง

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

การซื้อบนไซต์ของเราจะทำธุรกรรมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) หรือดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) เท่านั้น หากคุณทำการซื้อจากเราโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD / HKD โปรดทราบว่าเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง การเรียกเก็บเงินจากบัตรของคุณหรือจำนวนเงินที่เราเรียกเก็บโดยประมาณที่เราแสดงไว้ให้อาจแตกต่างกันไปตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่ทำการสำรองห้องพักและอัตรา ณ เวลาที่เรียกเก็บเงินในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของคุณ นอกจากนี้ ในกรณีที่เราต้องให้เครดิตบัญชีของคุณ เราจะคืนเงินเป็นจำนวนตามสกุลเงิน USD / HKD ที่แน่นอน ซึ่งถูกเรียกเก็บครั้งแรก และจะไม่รับผิดชอบต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ระบุในใบแจ้งหนี้ของคุณ

กฎของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางและการเปลี่ยนแปลงของราคา บัตรโดยสารสายการบินที่ให้บริการผ่านไซต์นี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการขนส่งตามประกาศและกฎระเบียบข้อบังคับ โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะต่อนโยบายการยกเลิกของสายการบิน สัญญาของการขนส่งในการใช้งานโดยผู้จัดหาการเดินทาง เมื่อมีการออกแล้ว จะเป็นสัญญาระหว่างผู้จัดหาการเดินทางและผู้โดยสาร สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาเที่ยวบินและตารางเวลาการเดินทางได้ตลอดเวลา - การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการเดินทางจะส่งผลให้รายละเอียดการเดินทางอยู่นอกเหนือสัญญาข้อตกลง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเที่ยวบิน หรือรายละเอียดการเดินทาง สายการบินเป็นผู้จัดหาราคาและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเหล่านี้ Hutchison Travel Limited มีความพยายามในการเผยแพร่และรักษาราคาที่ถูกต้องและข้อมูลสำหรับบริการของสายการบินเอง ในกรณีที่ อย่างไรก็ตาม การให้บริการที่อยู่ในรายการ หรือแจ้งกับเราในราคาที่ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ หรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ ในการกำหนดราคา หรือบริการข้อมูลที่ได้รับจากสายการบิน Hutchison Travel Limited และ/หรือสายการบินขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ หรือยกเลิกการร้องขอใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว ไม่ว่าคำสั่งนั้นจะได้รับการยืนยันและ/หรือได้มีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณแล้ว หากบัตรเครดิตของคุณได้รับการเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อและการร้องขอของคุณถูกยกเลิกเนื่องจากข้อมูลที่สายการบินนำเสนอไม่ถูกต้อง Hutchison Travel Limited และ/หรือสายการบินจะดำเนินการคืนเงินไปยังบัญชีบัตรเครดิตของคุณในจำนวนที่ได้มีการจ่ายในทันที ในกรณีที่สายการบินได้มีการเผยแพร่ค่าโดยสารในราคาหนึ่งและต่อมากำหนดไม่ให้ค่าโดยสารในราคานั้น Hutchison Travel Limited จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถให้ราคาที่ถูกแสดงไว้เดิมโดยสายการบินได้ มีเพียงสายการบินเท่านั้นที่สามารถให้ หรือไม่ให้ราคาตามที่ได้แสดงผิดไว้ได้

คะแนนสำหรับผู้เดินทางบ่อย

รางวัลคะแนนสำหรับผู้เดินทางบ่อย (ไมล์สะสม คะแนนสะสม ฯลฯ) อัพเกรด ใบรับรองบัตรกำนัลและส่วนลดอื่น ๆ หรือโปรแกรมสนับสนุนอาจจะใช้ไม่ได้กับบริการสายการบินของ Hutchison Travel Limited

ข้อจำกัดด้านอายุ

สำหรับราคาที่มีการตีพิมพ์ของบัตรโดยสารสายการบิน คุณอาจทำการจองสายการบินให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือมากกว่าเพื่อเดินทางโดยไม่มีผู้ใหญ่ (18 ปีขึ้นไป) เดินทางพร้อมกับพวกเขา สำหรับเด็กทีมีอายุต่ำกว่า 15 ปี อย่างน้อยต้องมีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้โดยสารที่มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่าเดินทางพร้อมกับเด็กในการจองเดียวกัน สำหรับบัตรโดยสารสำหรับทารก โปรดแน่ใจว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของสายการบินว่าด้วยการขนส่งสำหรับที่นั่งทารก เปลเด็กและที่นั่งในรถสำหรับเด็กอาจจะมีข้อจำกัด

รหัสเที่ยวบินรวมกัน

บางสายการบินมีใส่ "รหัสเที่ยวบินรวมกัน" ลงไปในข้อตกลงเพื่อการจำกัดจำนวนของการเลือกพันธมิตรสายการบิน ซึ่งหมายความว่าในบางเส้นทาง ที่ผู้ให้บริการสายการบินขาย หรือทำการการตลาดการบินไม่ได้ใช้เครื่องบินของตัวเองในการบินไปยังปลายทางนั้น โดยที่ สายการบินมีสัญญากับสายการบินพันธมิตรที่จะบินไปยังปลายทางนั้น สายการบินพันธมิตรจะถูกระบุว่า "ดำเนินการโดย" โดยส่วนใหญ่แล้วคุณจะทำการเช็คอินกับการขนส่ง "ที่ดำเนินการ" ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณควรตรวจสอบสถานที่เช็คอินเที่ยวบินของคุณกับผู้ให้บริการจองบัตรโดยสารของคุณ หากเที่ยวบินของคุณเป็นรหัสเที่ยวบินรวมกัน มันจะถูกเปิดเผยให้คุณทราบในขั้นตอนการจองและก่อนที่จะชำระเงินของคุณในราคาที่เปิดเผย บัตรโดยสารสายการบินค้าปลีก

การปฏิบัติตามข้อห้ามของสายการบิน

คุณตกลงที่จะไม่ซื้อบัตรโดยสาร หรือบัตรโดยสารที่มีส่วนเที่ยวบินที่คุณจะไม่ได้ใช้ เช่น "จุดเกิน" "เมืองที่ซ่อน" หรือ "บัตรโดยสารไป-กลับ" ถ้าการปฏิบัติเหล่านี้เป็นข้อห้ามของสายการบิน นอกจากนี้คุณยังตกลงที่จะไม่ซื้อบัตรโดยสารแบบไปกลับหากคุณวางแผนการเดินทางเพียงเที่ยวเดียว ถ้าการปฏิบัติเหล่านี้เป็นข้อห้ามของสายการบิน คุณรับทราบว่าบัตรโดยสารแบบนี้เป็นข้อห้ามของสายการบิน และดังนั้นเราไม่รับประกันว่าสายการบินจะยินดีให้คุณใช้บัตรโดยสารเหล่านี้ของคุณหากคุณมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเหล่านี้ คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องของสายการบิน บนพื้นฐานของการปฏิบัติเหล่านี้ หรือข้อห้ามอื่น ๆ สำหรับความแตกต่างระหว่างค่าโดยสารเต็มจำนวนของรายละเอียดการเดินทางแท้จริงของคุณและมูลค่าของบัตรโดยสารที่คุณได้ซื้อ

สัมภาระและค่าธรรมเนียมเสริมอื่น ๆ ของสายการบิน: สายการบินที่อาจจะขอให้คุณต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่สนามบินสำหรับบริการบางอย่างและ/หรือหากคุณเกินขีดจำกัดบางอย่างที่เป็นไปตามสายการบินอนุญาต เช่น จำนวนกระเป๋า หรือน้ำหนักที่อนุญาตและสำหรับบางสายการบินไม่มีการบริการน้ำหนักสัมภาระฟรี

ค่าธรรมเนียมขาเข้า/ขาออก

หากคุณกำลังเดินทางไปต่างประเทศ ในบางประเทศ หรือบางสนามบินมีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าและ/หรือออกจากประเทศ โดยที่ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะไม่รวมอยู่ในราคาบัตรโดยสาร หรือภาษีและค่าธรรมเนียมที่เราแสดงบนเว็บไซต์ของเราก่อนที่จะซื้อ

"

ส่วนที่ III - ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจองโรงแรม โดยรวมถึงผลิตภัณฑ์แพ็คเกจ

 1. ข้อจำกัดของการบริการทั่วไปของโรงแรม

  1. การเข้าพัก:

   เมื่อเช็คอินเข้าพัก จะต้องแสดงบัตรประจำตัวและบัตรเครดิตที่ถูกต้อง หรือเอกสารใด ๆ ภายใต้ดุลยพินิจของโรงแรม บัตรเดบิต ที่มีชื่อของพวกเขาโดยต้องมีความสอดคล้องกับรายละเอียดการทำธุรกรรมที่ทำไว้กับ hutchgo.com (จำนวนที่เหลือของเครดิตจะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงแรม ) โปรดทราบว่าบัตรเดบิตอาจจะไม่สามารถใช้ได้

  2. การเดินทางมาถึงล่าช้าและการพลาดในการเช็คอินสำหรับคืนแรก:

   คุณควรที่จะโทรศัพท์ติดต่อ hutchgo.com หากคุณมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการจองของคุณล่วงหน้า หากคุณจะเข้าเช็คอินช้าในวันที่ที่คุณต้องเข้าพัก หรือคุณพบว่าคุณไม่สามารถเข้าพักที่โรงแรมตามวันที่ที่คุณได้ร้องขอไว้ คุณควรติดต่อโรงแรมเพื่อแจ้งให้พวกเขารับทราบ หากคุณไม่สามารถเข้าเช็คอินที่โรงแรมในวันที่ที่คุณได้ทำการจองไว้ได้และไม่ได้มีการแจ้งไปที่โรงแรมเพื่อรับทราบ จำนวนวันที่เหลือของการจองห้องพักของคุณอาจจะถูกยกเลิกและคุณอาจไม่ได้รับเงินคืน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโรงแรมที่จะบังคับใช้

  3. การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงการสำรองห้องพักของคุณ:

   นโยบายการยกเลิกห้องพักในแต่ละโรงแรมแตกต่างกันไป สำหรับการจองบางอย่างจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยคุณอาจจะต้องจ่ายค่าปรับในการยกเลิก โดยอาจจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน ตรวจสอบนโยบายการยกเลิกการจองของโรงแรมเมื่อคุณสำรองห้องพัก ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขสำหรับการสำรองโรงแรมทั้งหมดหากมีการยืนยันแล้ว

   ค่าธรรมเนียมการบริการของ Hutchison Travel Limited

   เมื่อจองผ่านเว็บไซต์นี้ อาจมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ/ค่าธรรมเนียมการบริการต่อห้องต่อคืน ค่าธรรมเนียมที่ไม่สามารถขอคืนได้ดังกล่าวจะแสดงรายการไว้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงก่อนที่จะกรอกหมายเลขบัตรเครดิต

   ค่าธรรมเนียมการบริการต่อห้องต่อคืน ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)
   การแก้ไข / การจองใหม่
   (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจองโรงแรมใหม่)
   420
   การตรวจสอบใหม่ / การจองห้องใหม่ / การเปลี่ยนประเภทห้อง / การเปลี่ยนข้อมูลผู้เข้าพักในโรงแรม
   (ไม่รวมค่าบริการของโรงแรม)
   420
   การยกเลิกการจอง
   (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการยกเลิกโรงแรม)
   420
  4. ความต้องการของผู้พิการ

   หากคุณมีความต้องการของผู้พิการ (ตัวอย่างเท่านั้น คุณจำเป็นต้องมีห้องที่รถเข็นผู้พิการสามารถเข้าถึงได้ หรือต้องใช้สัตว์ช่วยเหลือ) คุณต้องติดต่อโรงแรมและยืนยันว่าความต้องการของผู้พิการสามารถดำเนินการให้ได้ หากความต้องการของผู้พิการของคุณไม่สามารถอำนวยความสะดวกได้โดยทางโรงแรม โปรดโทรศัพท์ติดต่อส่วนลูกค้าสัมพันธ์ hutchgo.com

  5. ที่พักของโรงแรมและการร้องขอพิเศษ

   ขึ้นอยู่กับการบริการของโรงแรมที่ทาง hutchgo.com ได้ทำการจองห้องพักให้แก่คุณ คุณอาจจะสามารถ หรืออาจจะไม่สามารถที่จะเลือกประเภทของห้องพักและจำนวนและ/หรือประเภทของเตียง ห้องพักที่ได้ทำการจัดหาไว้ให้จะขึ้นกับห้องว่างของโรงแรมและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงแรม เราไม่สามารถรับประกันว่าจะจัดหาห้องสำหรับผู้ไม่สูบบุหรี่ให้ได้ หากคุณมีการร้องขอพิเศษ (โดยรวมถึง ตัวอย่างเช่น ความต้องการห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ หรือไม่สูบบุหรี่ ห้องเฉพาะเจาะจง การจัดเตียงเป็นพิเศษ ชั้นของห้องพัก ความใกล้ต่อลิฟท์โดยสาร ห้องที่ติดต่อกัน หรือการอำนวยความสะดวกต่อสัตว์เลี้ยง) คุณจะต้องโทรศัพท์ติดต่อโรงแรมและยืนยันว่าการร้องขอพิเศษสามารถดำเนินการให้ได้ภายหลังจากที่คุณได้ดำเนินการสำรองห้องพักแล้ว เนื่องจาก hutchgo.com ไม่สามารถควบคุมได้ว่าห้องไหนที่จะจัดไว้ให้คุณ ทาง hutchgo.com จึงไม่สามารถอำนวยความสะดวกสำหรับการร้องขอพิเศษให้คุณสำหรับการสำรองห้องพักล่วงหน้าได้และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการร้องขอพิเศษจะได้รับการดำเนินการตามที่ขอ

  6. ต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี

   แขกที่สำรองห้องพักจะต้องมีอายุ 18 ปีหรือมากกว่าเพื่อทำการเช็คอินเข้าโรงแรม

  7. คะแนนสำหรับผู้เดินทางบ่อย

   คะแนนสำหรับผู้เดินทางบ่อย การอัพเกรด ใบรับรองบัตรกำนัลและส่วนลดอื่น ๆ หรือโปรแกรมสนับสนุนอาจจะใช้ไม่ได้กับบริการโรงแรมของ Hutchison Travel Limited

  8. การจัดระดับดาวของโรงแรม (ทั่วไป)

   การจัดระดับดาวของ hutchgo.com มีไว้เพื่อการอ้างอิงของคุณ อย่างที่รู้จักกันเป็นอย่างดีของระบบการจัดระดับดาวของโรงแรม การกำหนดดาวระดับเดียว hutchgo.com พิจารณาจำนวนของปัจจัยในการประเมินคุณภาพของโรงแรมที่เข้าร่วม เช่น สิ่งของอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ชื่อเสียง แบรนด์ บริการสำหรับการจัดระดับอื่นๆ ข้อเสนอแนะนจากลูกค้าที่เป็นแขกที่ได้เข้าพักที่โรงแรม ฯลฯ hutchgo.com จะคัดกรองโรงแรมที่เข้าร่วมด้วยความระมัดระวังและอัปเดตข้อมูลของคุณเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจต่อความถูกต้องของการจัดระดับของเรา ระบบการจัดระดับของเราในบางครั้งจะแตกต่างจากระบบการจัดระดับอื่น ๆ ที่คุณอาจจะคุ้นเคยรู้จักมาก่อน เราไม่รับประกันว่าระบบการจัดระดับดาวของเราเท่ากับ หรือสอดคล้องกับระบบการจัดระดับดาวอื่น ๆ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคะแนนของโรงแรมในเวลาใดก็ได้โดยที่อาจจะมี หรือไม่มีแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  9. ราคา

   บางครั้งราคาที่ถูกกว่าจะมีสำหรับการเข้าพักที่โรงแรมแบบเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม อัตราเหล่านี้ทำจัดทำขึ้นโดยโรงแรมซึ่งอาจจะมีมีข้อจำกัดและเงื่อนไขพิเศษ ตัวอย่างเช่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกและการคืนเงิน โปรดตรวจสอบรายละเอียดและอัตราของห้องพักให้ละเอียดทั่วถึงสำหรับเงื่อนไขดังกล่าวก่อนที่จะทำการสำรองห้องพักของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์สำหรับเหตุผลทางการตลาดและการค้าที่จะปรับเปลี่ยนราคา

  10. ความผิดพลาดของการตั้งราคา

   เรามีความพยายามในการเผยแพร่และรักษาราคาที่ถูกต้องและข้อมูลสำหรับบริการที่เราได้นำเสนอ โรงแรมเป็นผู้จัดหาราคาและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเหล่านี้ ในกรณีที่ อย่างไรก็ตาม การให้บริการที่อยู่ในรายการ หรือแจ้งกับเราในราคาที่ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ หรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ ในการกำหนดราคา หรือบริการข้อมูลที่ได้รับจากโรงแรม ทางขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ หรือยกเลิกการร้องขอใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว ไม่ว่าคำสั่งนั้นจะได้รับการยืนยันและ/หรือได้มีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณแล้ว หากบัตรเครดิตของคุณได้รับการเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อและการร้องขอของคุณถูกยกเลิกเนื่องจากข้อมูลที่โรงแรมนำเสนอไม่ถูกต้อง เราดำเนินการคืนเงินไปยังบัญชีบัตรเครดิตของคุณในจำนวนที่ได้มีการจ่ายในทันที ราคา อัตราค่าบริการและห้องว่างจะขึ้นอยู่กับจำนวนที่มีอยู่จากโรงแรม

  11. การสำรองห้องพัก

   คุณอาจจะจองห้องพักออนไลน์มากกว่า 8 ห้องไม่ได้สำหรับการจองโรงแรมเดียวกัน/ช่วงวันที่เข้าพักช่วงเดียวกัน หากเราพบว่าคุณได้มีการจองห้องพักรวมกันในทุก ๆ การจองแล้วมากกว่า 8 ห้อง เราอาจจะยกเลิกการจองห้องพักของคุณ และคุณอาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากมี หากการจ่ายเงินของคุณเป็นแบบมัดจำที่ขอคืนไม่ได้ เงินมัดจำของคุณจะถูกริบ หากคุณมีความประสงค์ที่จะจองห้องพักมากกว่า 9 ห้อง คุณจะต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญการเดินทางเป็นกลุ่มของเราโดยส่งอีเมลไปที่ sales@hutchgo.com.hk หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญการเดินทางเป็นกลุ่มของเราจะตรวจสอบคำขอของคุณแล้วติดต่อคุณกลับเพื่อดำเนินการจองห้องพัก คุณอาจจะต้องทำการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาและ/หรืออาจจะต้องมีการจ่ายมัดจำที่ขอคืนไม่ได้

 2. ผู้ประกอบการค้าที่เปิดเผยราคาสำหรับการบริการโรงแรม

  ผู้ประกอบการค้าที่เปิดเผยราคาสำหรับการบริการโรงแรมของ hutchgo.com เป็นบริการทางโรงแรมที่มีการเปิดเผยราคาของโรงแรมให้กับผู้ใช้ก่อนที่จะทำการจอง และด้วยเหตุนี้ hutchgo.com จึงทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการค้าที่ทำการบันทึกการทำธุรกรรม (เช่น ค่าใช้จ่ายที่หักจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตโดยตรง และไม่ใช่โรงแรม)

  การจองโรงแรมที่ว่างทำผ่านผู้ประกอบการค้าที่เปิดเผยราคาสำหรับการบริการโรงแรมของ hutchgo.com อาจจะมีการเปิดเผยข้อตกลงและเงื่อนไขในหน้าสัญญาของคุณและเงื่อนไขการเปิดเผยและเงื่อนไขบังคับของโรงแรมที่คุณเลือก

  "ค่าใช้จ่ายทั้งหมด" ที่คุณจะต้องจ่ายโดยการใช้บริการผู้ประกอบการค้าที่เปิดเผยราคาสำหรับการบริการโรงแรมของเราจะถูกเปิดเผยให้คุณรับรู้ก่อนที่จะทำการส่งคำขอของคุณเสมอ

  1. ค่าใช้จ่ายสำหรับภาษีและค่าธรรมเนียม

   ในการเชื่อมต่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการค้าที่เปิดเผยราคาสำหรับการบริการโรงแรมในการทำธุรกรรม เราจะเรียกเก็บเงินโดยวิธีการจ่ายเงินของคุณสำหรับค่าภาษีและค่าธรรมเนียม โดยค่าใช้จ่ายนี้จะรวมถึงจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับคืนตามจำนวนเงินที่เราจ่ายไปที่โรงแรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสำรองของคุณ สำหรับภาษีที่ค้างชำระโดยโรงแรม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การขายและภาษีใช้ ภาษีอัตราการเข้าพัก ภาษีห้องพัก ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่มและ/หรือภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในบางพื้นที่ จำนวนเงินภาษียังอาจรวมถึงเงินค่าบริการที่เรียกเก็บโดยรัฐบาล หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ชำระเงินโดยตรงกับหน่วยงานด้านภาษี แต่ตามกฎหมายจะต้องทำการเก็บโดยโรงแรม จำนวนภาษีที่จ่ายไปยังโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับการสำรองห้องพัก จำนวนอาจแตกต่างกันไปตามที่เราคาดการณ์และรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของคุณ ความสมดุลของค่าใช้จ่ายสำหรับภาษีและค่าธรรมเนียมที่เราเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนสำหรับการให้บริการของเราและเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการจองห้องพักของคุณ โดยรวมถึง เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริการลูกค้า ค่าใช้จ่ายสำหรับภาษีและค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เพียงจำนวนเงินที่เราจ่ายค่าโรงแรมและสถานที่ตั้งของโรงแรมที่คุณจะไปพัก และอาจรวมถึงกำไรที่เราเก็บไว้

   เราไม่ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายที่เก็บรวบรวมและนำส่งภาษีที่บังคับให้หน่วยงานด้านภาษี ซัพพลายเออร์โรงแรมของเรา ในฐานะผู้จัดจำหน่ายส่งใบเรียกเก็บเงินของภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เราและเราจะทำการจ่ายเงินจำนวนเงินดังกล่าวโดยตรงกับจัดจำหน่าย เราไม่ได้เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดจำหน่ายกับผู้ที่เราจอง หรือจองการเตรียมการเดินทางให้ลูกค้าของเรา การเสียภาษีและอัตราภาษีที่เหมาะสมและประเภทของภาษีที่แตกต่างกันขึ้นกับสถานที่

   สำหรับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการค้าที่เปิดเผยราคาสำหรับการบริการโรงแรมอยู่ในเขตอำนาจรัฐบางแห่ง ค่าใช้จ่ายของบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตของคุณสำหรับภาษีและและค่าธรรมเนียม รวมถึงการชำระเงินที่เพิ่มขึ้นของภาษีที่เราจะต้องเก็บรวบรวมและนำส่งไปเขตอำนาจรัฐ โดยภาษีหนี้ที่ค้างชำระจำนวนเงินที่เราเก็บไว้เป็นค่าตอบแทนสำหรับการให้บริการของเรา

 3. ตัวแทนบริการของโรงแรม

  สำหรับตัวแทนบริการของโรงแรมของ Hutchison Travel Limited โดย hutchgo.com ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการค้าที่มีการบันทึกและคิดค่าบริการบัตรเครดิตของคุณ สำหรับการทำธุรกรรมเหล่านี้ คุณจะได้รับแจ้งในข้อมูลที่สำคัญของหน้าสัญญาของคุณว่าบัตรเครดิตของท่านจะถูกนำมาใช้เพื่อรับประกันการจอง นอกจากนี้คุณยังจะได้รับการบอกไว้ในส่วนข้อมูลที่สำคัญที่ทางโรงแรมจะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับห้องพักโดยตรงและภาษี คุณจะได้รับในส่วนของ "การประมาณค่าใช้จ่ายรวม" ในหน้าสัญญาของคุณที่จะให้คุณพร้อมการประมาณที่ทางโรงแรมจะเรียกเก็บจากคุณและคุณจะได้รับแจ้งว่าการประมาณได้รวมภาษี หรือไม่ได้รวมภาษี ผ่านตัวแทนบริการของโรงแรม hutchgo.com (แล้วแต่กรณี) ให้แพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านโรงแรม (รวมทั้งที่พักชั่วคราวชนิดชนิดอื่น ๆ) สามารถโฆษณาห้องพักของพวกเขาสำหรับการสำรองห้องพักและผ่านที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถทำการจองห้องพักได้ โดยการจองห้องพักของตัวแทนบริการของโรงแรม คุณได้เข้าสู่ความสัมพันธ์ทางสัญญาโดยตรง (มีผลผูกพันตามกฎหมาย) กับโรงแรมที่คุณจอง จากตรงที่คุณได้ทำการจองห้องพักของตัวแทนบริการของโรงแรม hutchgo.com (แล้วแต่กรณี) ทำหน้าที่เพียงเป็นตัวกลางระหว่างคุณและโรงแรม ทำการส่งรายละเอียดการจองห้องพักของคุณไปยังโรงแรมที่เกี่ยวข้องและส่งอีเมลยืนยันให้กับคุณในนามของโรงแรม

บริการอื่น ๆ

ประกันเดินทาง

ประกันเดินทางทำสัญญารับประกันโดยบริษัทประกันภัยบุคคลที่สาม คุณต้องอ่านคำแถลงของการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนการซื้อประกันเดินทาง Hutchison Travel Limited ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นบริษัทประกันภัย หรือให้ประกันสำหรับคุณและ Hutchison Travel Limited ปฏิเสธความรับผิดชอบและรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประกัน โดยรวมถึงความเกี่ยวข้องของการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณได้ทำไว้ทั้งหมด

การเช่า Pocket Wifi

การเช่า Pocket Wifi จัดหาโดยผู้จัดหาบุคคลที่สาม คุณต้องอ่านคำแถลงของการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนการเช่า Pocket Wifi Hutchison Travel Limited ปฏิเสธความรับผิดชอบและรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของการเช่า Pocket Wifi

Airport Express

การให้บริการ Airport Express จัดหาโดย MTR Corporation Limited คุณต้องอ่านคำแถลงของการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนการซื้อบริการ Hutchison Travel Limited ปฏิเสธความรับผิดชอบและรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Airport Express